Czasami klient dopiero po wystąpieniu szkody przekonuje się, że zawarta umowa ubezpieczenia nie chroni go tak, jak to sobie wyobrażał. Gdy przychodzi odmowa wypłaty odszkodowania np. z powodu wyłączeń w ochronie, ubezpieczający podejmuje próbę znalezienia „winowajców”, którzy są odpowiedzialni za brak właściwego zakresu ubezpieczenia. Często swoje pierwsze kroki kieruje do pośrednika, który ową umowę ubezpieczenia zawierał. Kiedy zatem agent ubezpieczeniowy będzie odpowiadał za niedbałe wykonywanie swoich obowiązków zawodowych?

Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego – regulacje prawne

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych określają przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Zgodnie z nimi za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego taki agent działa.

Natomiast agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu,  sam odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności agencyjnej multiagent, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta

Jak już wyżej wspominaliśmy agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wskazana wyżej umowa ubezpieczenia OC Multiagenta, obejmuje szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Agent ubezpieczeniowy, którzy nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia , wnosi opłatę na rzecz budżetu państwa za każdy rok kalendarzowy pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Co ważne wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Polisa OC multiagenta w praktyce chroni nie tylko pośrednika, ale też interesy klientów, ponieważ mniej skomplikowane jest uzyskanie odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczenia agenta niż bezpośrednio od ubezpieczyciela. Wynika to z tego, że w powszechnej opinii  łatwiej jest udowodnić, że to pośrednik nie wykonał należycie swoich czynności np. nie przedstawiając ogólnych warunków, nie poinformował o prawie odstąpienia czy też nieprawidłowo zawarł umowę.

W przypadku nie spełnienia przez agenta obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC i wyrządzenia przez niego szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym.

Wówczas organ nadzoru będzie mógł zakazać zakładowi ubezpieczeń korzystania z usług agenta ubezpieczeniowego w razie naruszenia przez niego między innymi przepisów prawa. W takim przypadku ubezpieczyciel może być zobligowany do natychmiastowego rozwiązania umowy z agentem oraz cofnięcia pełnomocnictwa, co będzie jednocześnie podstawą do wykreślenia agenta z rejestru.

W kontekście powyższego warto odpowiednio wcześnie zadbać o ubezpieczenie OC Agenta. Oferowane przez ubezpieczycieli polisy cechuje jednak duża rozbieżność cenowa, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zapoznanie się z większością propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeń.

W tym celu najprościej wypełnić jest formularz, który znajdziecie Państwo na stronie OCagenta.net

 Źródło: KNF, Dziennik Ubezpieczeniowy