Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r poz. 1422 j.t. z późn. zmianami) Apego Sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Apego Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Obau.pl , warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.obau.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Użytkownik korzystający z Portalu Obau.pl, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oświadczyć, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz je akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4), jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zaprzestania przez żytkownika korzystania z Usług oferowanych przez Portal Obau.pl za pośrednictwem Portalu i opuszczenia strony internetowej www.obau.pl, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, (w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej), stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 121 j.t. z późn. zmianami) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ,o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 817, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 950 j.t. z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Podstawowe definicje

 • Apego – Apego Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000502909, o numerze NIP 9291859009, Regon 081198996.
 • Administrator Danych Osobowych: Apego Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Portalu.
 • Portal – stworzona przez Apego Sp. z o.o. zorganizowana platforma informatyczna, dostępna na stronie internetowej www.obau.pl umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług dzięki zastosowanym mechanizmom informatycznym.
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Apego Sp. z o.o.”
 • Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t. z późn. zmianami).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi zmianami).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r., poz.950 j.t. z późn. zmianami).
 • Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz.392 j.t. z późn. zmianami).
 • Wizytówka – wirtualna wizytówka Użytkownika.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Apego Sp. z o.o., o których mowa w ust 3.
 • Rejestracja – wprowadzenie do systemu informatycznego danych niezbędnych do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Obau.pl przy wykorzystaniu Portalu.
 • Konto Agenta – dzięki niemu istnieje możliwość dodania danych kontaktowych do bazy.
 • Cookies (ciasteczka) – krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (z serwera WWW) i zapisywane na komputerze Użytkownika w plikach txt. Ciasteczka są wykorzystywane do zapamiętywania stanu aplikacji internetowej lub ustawień Użytkownika. Mogą zawierać rozmaite informacje o Użytkowniku dotyczące korzystania z Portalu i jego łączności z Portalem. Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez Portal i tworzenia spersonalizowanych serwisów WWW.
 • Agent – agent ubezpieczeniowy posiadający wizytówkę i/lub Konto Agenta na Portalu.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe Agenta są przetwarzane przez Apego Sp. z o.o. jako Administratora danych osobowych.
 • Celem Obau.pl jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej liczby lokalnych agentów ubezpieczeniowych i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Portal. Agenci proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Apego Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 • Apego Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług oferowanych przy pomocy Portalu. W zakresie wynikającym z realizacji umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną Apego Sp. z o.o. jest administratorem danych.
 • Podanie danych osobowych przez Agenta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z określonych Usług Portalu, posiadania wizytówki na portalu, kontaktu ze strony Użytkowników.
 • Apego Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Portalu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez Apego Sp. z o.o. w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Portalu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej na portalu.
 • Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo sprzeciwu dot. profilowania, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Z praw wskazanych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@obau.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Apego Sp. z o.o., zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz kierując się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.).
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Portalu.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do realizacji danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi. Apego Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • Korzystanie z Usług może wiązać się z niebezpieczeństwem wynikającym z publicznego charakteru sieci Internet. Apego Sp. z o.o. podejmuje działania w celu minimalizacji przedmiotowych zagrożeń.
 • Portal Obau.pl oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych.
 • Uzyskane i przechowywane dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem/Użytkownikiem, przekazania ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta/Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych.
 • Uzyskane i przechowywane dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi portalu Obau.pl., w szczególności dotyczy serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi portal Obau.pl w tym zakresie współpracuje.

Odpowiedzialność

 • Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Apego Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Apego Sp. z o.o. powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 • Obau.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Obau.pl. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Obau.pl, Obau.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Obau.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Obau.pl nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 • Obau.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

Konto agenta

 • Serwis udostępnia użytkownikom korzystanie w zakresie wynikającym z regulaminu.
 • Dodanie wpisu do Serwisu jest może odbyć się w dwóch wariantach: darmowym lub płatnym (49 zł netto – opłata jednorazowa) i dokonuje się poprzez przez prawidłowe wypełnienie formularza, co oznacza pełną zgodę użytkownika na warunki regulowane poniższymi postanowieniami.
 • Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku, jednakże firma zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami bądź konserwacją serwisu. Serwis w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 • Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z Serwisu do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
 • Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Serwisu osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji.
 • W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez Serwis, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie produktu, bądź jego części w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy przy wykonywaniu wolnego zawodu lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu. Ponadto właściciel Serwisu może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 • Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu www.obau.pl, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.
 • Fakt obecności wpisu / ogłoszenia w Serwisie oznacza zgodę jego właściciela na otrzymywanie niezamówionej korespondencji od właściciela Serwisu i w związku z tym nie zwalnia użytkownika Serwisu od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. „antyspamowej”) z późniejszymi zmianami (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Dz.U. Nr 144, poz. 1204 – tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści wpisów oraz ich aktualność. Użytkownicy samodzielnie dodają ogłoszenia, a wszelkie transakcje, reklamacje i ustalenia odbywają się bezpośrednio między zainteresowanymi stronami, bez jakiegokolwiek udziału Serwisu.
 • Umieszczając wpis w Serwisie www.obau.pl użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 • Wszelkie informacje zawarte w Serwisie www.obau.pl są właśnością Serwisu i wszelkie ich przetwarzanie, kopiowanie i udostępniane jest zabronione.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 • Użytkownik ma możliwość wykupienia pozycji w rankingu.
 • Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera oraz innych informacji marketingowych.

Polityka prywatności

 • Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 • Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 • Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 7. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 • Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Postanowienia końcowe

 • Apego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.
 • Zmiany obowiązują od dnia udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 24.05.2018 r.

Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem strony jest Apego Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000502909, o numerze NIP 9291859009, Regon 081198996.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@obau.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z możliwości komentowania. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratora serwisu Disqus.
 • Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Apego Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000502909, o numerze NIP 9291859009, Regon 081198996.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@obau.plDhosting.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

 • Dhosting.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google oraz Vimeo.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.