pożar

Budynki rolnicze objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Polisa ma za zadanie chronić majątek rolnika nie tylko przed skutkami ognia, ale również od innych zdarzeń losowych, m.in. huraganu, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi czy podtopienia. Eksperci z TU Compensa radzą, co należy zrobić, aby zlikwidować ewentualne szkody z posiadanego ubezpieczenia.

3 tysiące pożarów budynków rolniczych w ubiegłym roku

Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej* – w ubiegłym roku doszło w Polsce do blisko 3 tys. pożarów budynków rolniczych. Budynki rolnicze objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Eksperci z TU Compensa zwraca uwagę, że aby zlikwidować szkodę z posiadanej.

Rafał Mosionek, wiceprezes Compensy nadzorujący likwidację szkód polisy, zwraca uwagę na kilka kwestii: „Zgodnie z ustawowym wymogiem** rolnicy muszą posiadać ubezpieczenie każdego budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. Dotyczy to obiektów o powierzchni powyżej 20 m2, trwale związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach. Polisa ma za zadanie chronić majątek rolnika przed skutkami ognia, ale również innych zdarzeń losowych, m.in. huraganu, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, powodzi czy podtopienia. Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód są określone ustawą”.

Obowiązkowe ubezpieczenie oparte jest na systemie ryzyk nazwanych – co to oznacza?

Oznacza to, że tylko szkody oparte na konkretnej przyczynie, wskazanej w ustawie, będą objęte zakresem ubezpieczenia. Jeśli nastąpi sytuacja, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe otrzyma zawiadomienie o powstaniu szkody, zobowiązany jest w terminie 7 dni poinformować ubezpieczającego, jakie dokumenty będą wymagane. w tym samym czasie ubezpieczyciel podejmuje działania, które zmierzają do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości ewentualnego odszkodowania. W tym celu niezbędne jest dokonanie oględzin miejsca szkody.

Dokumentacja wymagana przy szkodach pożarowych

Najczęściej wymagana dokumentacja dla szkód pożarowych w budynkach rolniczych to: tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej), potwierdzenie, że budynki wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, kopia protokołu z działania straży pożarnej, kopie ostatnich sprzed szkody protokołów z przeglądów: kominowego oraz instalacji elektrycznej (jeżeli były wykonywane), rachunek bankowy, na który powinno wpłynąć odszkodowanie.

„Na podstawie otrzymanych dokumentów, opisu zdarzenia oraz po wizycie rzeczoznawcy na miejscu zdarzenia ubezpieczyciel ocenia wysokość szkody. W tym celu korzysta z własnych, aktualizowanych każdego roku cenników bądź kosztorysu wystawionego przez podmiot zajmujący się odbudową lub remontem zniszczonego budynku”– dodaje Rafał Mosionek.

Postanowienia ustawy zawierają listę szkód nie podlegających ochronie ubezpieczeniowej

Eksperci zwracają też uwagę, że postanowienia ustawy zawierają listę szkód, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Do tego typu wyłączeń zaliczyć można min.: np. szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa jego czy osoby, za którą jest odpowiedzialny lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Źródło: www.brandscope.pl www.gu.com.pl

*Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 10.04.2019].
**Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.