Kim jest cesjonariusz? Kogo nazywamy cedentem? Pojęcia te kojarzą się nam przede wszystkim z cesją z umowy ubezpieczenia. Jednak z potrzeb życiowych tego typu terminy związane są także z faktoringiem. Czym zatem jest cesja wierzytelności w praktyce? Wyjaśniamy poniżej.

Co to jest cesja wierzytelności?

Większość osób prowadzących własną działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest płynność finansowa. Jednak mając różnych klientów jej zachowanie nie zawsze bywa łatwe. Tym bardziej, że w obecnych czasach niektórzy z nich mogą mieć problemy z wypłacalnością.

Wówczas mogą powstawać pewnie zobowiązania finansowe, które jeden z podmiotów powinien uiścić w określonym terminie. Jednak w tym czasie może dojść do wielu zdarzeń, które będą miały wpływ na stosunek zobowiązaniowy – powodujące między innymi zmianę podmiotów, np. po stronie wierzyciela. Tego typu rozwiązanie to cesja wierzytelności. W praktyce oznacza przeniesienie uprawnień, które przysługują wierzycielowi na innego nabywcę.  Umowa cesji (w której występują dwie strony – cedent i cesjonariusz) sprawia, że dotychczasowy właściciel wierzytelności przestaje nim być a wszelkie uprawnienia i konsekwencje wierzytelności spadają na nowego nabywcę – w tym również roszczenia o zaległe odsetki. Należy tu dodać, że z umową cesji kojarzony jest głównie faktoring pełny.

Kim jest cesjonariusz?

Zatem kim jest cesjonariusz?  Pojęcie to używane jest najczęściej w kontekście osoby fizycznej lub prawnej, która na określonych warunkach nabywa prawa i obowiązki wynikające z danej umowy. Z tego typu przeniesieniem uprawnień możemy spotkać się w sytuacji, gdy jeden podmiot odkupuje od innej firmy jej wierzytelności względem innego przedsiębiorstwa. Co więcej, cesjonariusz może także nabywać prawa do owych wierzytelności, odkupując je od firmy, która ma prawo roszczenia ich od swoich wierzycieli.

Jednak jak już wcześniej wspominaliśmy cesja wierzytelności to nie tylko uprawnienia, ale też i obowiązki. Wraz z przeniesieniem uprawnień, cesjonariusz musi podjąć wszelkie czynności, które pozwolą mu odzyskać pieniądze. Wiąże się z tym nie tylko ryzyko niespłacenia pieniędzy w terminie, ale też i koszty administrowania zaległości.

Cesjonariusz a cedent

Cesja wierzytelności oznacza przeniesienie praw i zobowiązań z jednego podmiotu na drugi. Warto przypomnieć, że stronami tego typu umów jest cesjonariusz, który przyjmuje wierzytelności oraz cedent, czyli dotychczasowy wierzyciel. W dużym skrócie można powiedzieć, że cedent pozbywa się praw do wierzytelności na rzecz cesjonariusza.

I mimo tego, że spotykane na rynku umowy cesji mogą się między sobą znacznie różnić, kwestia tego za co odpowiada cedent wobec cesjonariusza jest uniwersalna. Zgodnie z Kodeksem cywilnym cedent ponosi względem cesjonariusza odpowiedzialność jedynie za to, że dana wierzytelność mu przysługuje.

Artykuł partnera