W razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić roszczenie odszkodowawcze na formularzu ustalonym przez Korporację i udzielić Korporacji wszelkich informacji oraz  przedstawić dokumenty i inne dowody niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów. Aby zlokalizować najbliższy oddział KUKE skorzystaj z naszej WYSZUKIWARKI.