Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” odpowiadając na oczekiwania i potrzeby pszczelarzy, stworzyło kompleksową ochronę ubezpieczeniową. W ramach pakietu można ubezpieczyć ule oraz rodziny pszczele, pracownie pszczelarskie wraz z ich wyposażeniem, a także wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem gospodarki pasiecznej.

Ubezpieczenie dla pszczelarzy

To, że ciągłe zmiany klimatu oraz intensywna produkcja rolnicza ma wpływ na liczebność pszczół na świecie wie każdy z nas. Używanie pestycydów w rolnictwie czy ograniczenie miododajnych upraw często powoduje masowe padnięcia tych owadów. Dlatego coraz częściej podejmuje się działania, które mają na celu ochronę pszczół np. akcję „ Adoptuj pszczołę”, zakładanie pasiek na dachach biurowców czy centrach handlowych. Dbanie o stan i liczebność rodzin pszczelich jest bardzo istotne z punktu widzenia bioróżnorodności i oddziaływania na środowisko naturalne.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pszczelarzy ubezpieczyciel przygotował ofertę dedykowaną specjalnie dla nich. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte ule oraz rodziny pszczele, pracownie pszczelarskie wraz z ich wyposażeniem.

Zakres ubezpieczenia dla pszczelarzy

Jak podaje ubezpieczyciel podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych takich jak: 

 • pożar,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • lawina,
 • osuwanie się ziemi,
 • silny wiatr,
 • uderzenia pioruna,
 • upadek statku powietrznego,
 • wybuch.

Co ważne zakres ochrony może być rozszerzony o szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji (w tym wyrządzonej przez dzikie zwierzęta). Bardzo ważnym elementem oferowanego ubezpieczenia jest także ochrona rodzin pszczelich od padnięcia w wyniku zatrucia środkami ochrony roślin stosowanymi do opryskiwania upraw polowych, sadów oraz lasów.

Warto zaznaczyć, że przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno pasieki stacjonarne jak i wędrowne, czyli wywożone na sezonowe pożytki. Uzupełnieniem kompleksowej oferty jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pasieki. Tego typu ochrona jest szczególnie istotna w przypadku dużych, profesjonalnie prowadzonych pasiek, a także tych położonych na terenach miejskich lub w innych miejscach, w których zachodzi styczność pszczół z ludźmi.

Kompleksowa ochrona dla pszczelarzy, którzy posiadają gospodarstwo rolne

Jak podaje ubezpieczyciel pszczelarze, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwa rolne mogą liczyć na bardzo korzystną ofertę ubezpieczeniową w ramach Pakietu „ Super Rolnik 2021”. Wówczas ochroną ubezpieczeniową można objąć m.in.

 • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,
 • budowle, w  tym m.in.: silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury,
 • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków,
 • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.),
 • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze – od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

Proponowana przez TUW „TUW” oferta ubezpieczenia dla rolników pozwala na dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb gospodarzy w przystępnej cenie.

Pakiet umożliwia również zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym będzie stanowiło dopełnienie kompleksowej ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”