Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz na wprowadzenie od 20 marca na terytorium Polski stanu epidemii 24 kwietnia pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Proponowane zmiany zakładają, że dla zapewnienia ciągłości procesów rejestracyjnych czasowo odformalizowane zostaną zasady gromadzenia dokumentacji przez zakłady ubezpieczeń.

Jak wygląda wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Aktualnie zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku, oraz informuje o tym zakład ubezpieczeń.  Sposób składania wniosku o wpis do rejestru albo o zmianę wpisu oraz wykaz dokumentów, które muszą być dołączone do takich wniosków określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 2417). Standardowo zakłady ubezpieczeń muszą zgromadzić oryginały dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku lub ich poświadczonych kopii.

Proponowane zmiany we wnioskach o wpis  do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Regulacje rozporządzenia mają za zadanie zapewnić sprawne funkcjonowanie rejestru oraz pełne informacje o osobach, których dane wprowadzane są do rejestru agentów. By zapewnić ciągłość procesów rejestracyjnych agentów ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające czasowo odformalizuje się dopuszczalne zasady gromadzenia dokumentacji przez zakłady ubezpieczeń. Proponowane zmiany dopuszczają możliwość składania wniosków do rejestru po przekazaniu jedynie kopii wymaganych dokumentów czyli np. na podstawie przesłanych skanów. Jednocześnie zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do uzupełnienia dokumentów w podstawowej formie w terminie 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego. Ustawodawca argumentuje wprowadzenie proponowanych zmian tym, że w obecnych okolicznościach nie ma możliwości zgromadzenia przez zakłady ubezpieczeń oryginałów dokumentów oraz wykonywania ich poświadczonych kopii.

Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji publicznych oraz opiniowania. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, który zmiania rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do  6 maja.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/