Planujesz urlop? Niestety czasami nawet najlepiej zaplanowany wyjazd musimy odwołać lub przerwać z przyczyn losowych. Z tego powodu przed każdą podróżą warto zadbać o to, by nie ponieść nieplanowanych strat. 

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży – czym jest? 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży pozwala otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z wyjazdem, z którego musieliśmy zrezygnować lub go przerwać. W dużym skrócie można powiedzieć, że ubezpieczenie kosztów odwołania podróży (rezygnacji z podróży) to ubezpieczenie, które zabezpiecza nas na wypadek odwołania wyjazdu przed jego rozpoczęciem, albo jego przerwania. To w jakich sytuacjach możemy skorzystać z tego typu ubezpieczenia jest dokładnie sprecyzowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 

Ochroną są objęte zarówno rezygnacja z podróży przed jej rozpoczęciem, jak też przerwanie podróży wynikające z hospitalizacji lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu do domu z powodów, do których należą m.in. nagłe zachorowanie, śmierć, szkoda w mieniu czy wezwanie do sądu. 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki – jakie świadczenia? 

Należy zwrócić uwagę, że ochroną ubezpieczeniową można objąć nie tylko zorganizowane wycieczki, ale także szeroki wachlarz innych wydatków, takich jak: 

 • bilet lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy, 
 • umowę rezerwacji noclegu, 
 • umowę uczestnictwa w rejsie, czarteru / wynajmu jachtu, umowę wynajmu samochodu osobowego (o masie całkowitej do 3,5 ton, przewożącego do 9 osób wraz z kierowcą), kampera lub przyczepy kempingowej, 
 • umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach, 
 • bilet na wydarzenie o charakterze sportowym, artystycznym, rozrywkowym lub rekreacyjnym. 

Jak uzyskać zwrot pieniędzy w przypadku odwołania podróży? 

W przypadku każdego zgłoszenia niezbędne są następujące dokumenty: 

 • umowa podróży wraz z dowodami poniesionych kosztów, 
 • złożone roszczenie do organizatora podróży o zwrot należnych środków z tytułu odwołania  podróży lub przerwania podróży, 
 • dokumenty od organizatora podróży zaświadczające o wysokości potrąceń lub kwoty zwrotu na rzecz ubezpieczonego. 

W zależności od przyczyny, niezbędne będą także takie dokumenty jak: 

 • dokumentacja medyczna zawierająca diagnozę potwierdzającą nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej lub nieszczęśliwy wypadek oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wyjazdu lub E-zwolnienie, chyba, że wpis o jego wystawieniu  został zawarty w dokumentacji medycznej (historii choroby), 
 • dokumentacja dotycząca wyznaczenia daty porodu, lub potwierdzająca przedwczesny poród, do którego doszło przed końcem 32 tygodnia ciąży, 
 • odpis aktu zgonu w przypadku śmierci, 
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym w przypadku śmierci osób bliskich, 
 • dokumentacja potwierdzająca śmierć psa przewodnika, 
 • zaświadczenie z policji lub odpowiednich służb stwierdzające wystąpienie szkód w mieniu, 
 • w wyniku zdarzeń losowych lub będących następstwem kradzieży z włamaniem lub uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu, 
 • zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, 
 • wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę, 
 • zaświadczenie od pracodawcy informujące o rozpoczęciu pracy oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację osoby bezrobotnej, 
 • zaświadczenie stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt, 
 • w miejscu zakwaterowania, 
 • wezwanie do sądu lub organu administracji publicznej albo wojskowej, 
 • wezwanie do sądu na rozprawę w sprawie rozwodu lub separacji. 

Źródło: WARTA