Szkoda osobowa – szkoda powstała wskutek uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia lub śmierci.