W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii przeprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń egzaminów agencyjnych w dotychczasowej formie nie było możliwe. By zapewnić szansę na przystąpienie do egzaminu wszystkim zainteresowanym osobom podpisano rozporządzenie, które zakłada możliwość wzięcia w nim udziału zdalnie.

Zdalne egzaminy na agentów ubezpieczeniowych

Szereg wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, które dotyczyły również ograniczeń w gromadzeniu się i przemieszczaniu spowodowały, że zakłady ubezpieczeń nie mogły przeprowadzać egzaminów agencyjnych w dotychczasowej formie. Dlatego, aby zapewnić możliwość przystąpienia do egzaminu wszystkim zainteresowanym zaproponowano, żeby w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego możliwie było przeprowadzenie egzaminów zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Tym samym komisja egzaminacyjna i osoby zdające nie będą musiały brać bezpośredniego udziału w egzaminie.

Dla uproszczenia procesu przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przepisy rozporządzenia wyłączyły możliwość wspólnego przeprowadzania egzaminów przez kilka zakładów ubezpieczeń, jak i możliwość obserwacji egzaminu przez pracownika KNF. Wprowadzone rozwiązanie umożliwia elastyczne wbudowanie go w systemy teleinformatyczne zakładów ubezpieczeń. Co ważne w procesie przeprowadzania egzaminu nie będzie możliwe wykorzystywania platform pozasystemowych, ponieważ ich wdrożenie wymagałoby zmiany projektowanych założeń, jak i nakładów na rozwiązania techniczne ponoszonych także przez osoby zdające egzamin.

Ubezpieczyciel przed przeprowadzeniem pierwszego egzaminu w trybie zdalnym zobowiązany będzie do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego opisu funkcjonalności wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. System ten będzie musiał zapewnić spełnienie wymagań dotyczących obowiązkowej skutecznej identyfikacji osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy.

Wprowadzone zmiany nakładają również na zakład ubezpieczeń konieczność poinformowania organu nadzoru o zamiarze przeprowadzenia egzaminu zgodnie z dodawanym trybem w terminie 10 dni przed pierwszym egzaminem oraz 3 dni przed każdym kolejnym. Wynika to z możliwej kumulacji zgłoszeń oraz konieczności oceny przedstawionych rozwiązań przez KNF.

Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania.

Możliwość zdalnego przystąpienia do egzaminów agencyjnych nie będzie miało charakteru zmiany ciągłej. Rozwiązanie to będzie obowiązywało wyłącznie w okresach objętych szczególnymi reżimami.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/