Franszyza – jest to tzw. klauzula umowna. Jedno z postanowień zawartych w umowie, mówiące o przejęciu części odpowiedzialności przez ubezpieczającego. Nie mylić z franczyzą.

Franszyza dzieli się na integralną oraz redukcyjną.

Integralna – jest to franszyza warunkowa i oznacza, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, gdy poniesiona szkoda nie przekracza określonego minimum. Minimum może być konkretną kwotą lub procentem sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy szkoda przekracza minimalną granicę wypłacane jest pełne odszkodowanie.

Redukcyjna – tutaj ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie o konkretną kwotę lub procent sumy ubezpieczenia bez względu na wysokość szkody. Powodem może być fakt, że szkoda nie była spowodowana zdarzeniami losowymi, ale są to np. ubytki naturalne. To zjawisko potocznie jest też nazywane udziałem własnym.