Grupa Generali opublikowała swoje wyniki na koniec września 2023 r. Z podanych informacji wynika, że ubezpieczyciel osiąga dalszy wzrost wyniku operacyjnego i wyniku netto, a tym samym potwierdza swoją solidną pozycję kapitałową.

Wyniki Grupy Generali

Jak możemy przeczytać, składka przypisana brutto Grupy wzrosła o 4,7% do 60 461 mln euro, głównie dzięki silnemu wzrostowi w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (+11,4%). Przepływy netto ubezpieczeń na życie wyniosły -1 194 mln EUR, co wskazuje na poprawę tendencji w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednimi kwartałami roku i potwierdza stabilne, dodatnie napływy netto zarówno w ubezpieczeniach z funduszami ubezpieczeniowymi, jak i w ubezpieczeniach. Co istotne, jest to zgodne ze strategią Grupy dotyczącą repozycjonowania portfela Działu I, a także odzwierciedla trendy branżowe zaobserwowane, szczególnie w kanale bankowym, we Włoszech i Francji.

Dalszy rentowny wzrost

W dalszym ciągu rósł wynik operacyjny osiągając poziom 5,1 mld euro (+16,7%), na czele z segmentem ubezpieczeń majątkowych i osobowych, kompensujący wpływ katastrof naturalnych. Z opublikowanych informacji wynika, że wskaźnik mieszany poprawił się do 94,3% (-3,1 p.p.). Generali osiągnęło także solidne wyniki w segmencie ubezpieczeń na życie i doskonałą marżę na nowym biznesie na poziomie 5,74% (+0,04 p.p.). Nastąpił również dalszy wzrost skorygowanego wyniku netto do 2 979 mln EUR (+29,6%).

– Grupa kontynuowała rentowny wzrost w pierwszych dziewięciu miesiącach dzięki silnemu wzrostowi zarówno wyników operacyjnych, jak i netto, pomimo większego wpływu zdarzeń pogodowych, potwierdzając swoją odporność w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym. Zgodnie z naszą strategią, utrzymujemy nasze zaangażowanie w doskonałość techniczną w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, podczas gdy w segmencie ubezpieczeń na życie będziemy nadal rozwijać najbardziej dochodowe linie biznesowe – powiedział Cristiano Borean, CFO Grupy Generali.

Solidna pozycja kapitałowa

Grupa potwierdziła także swoją solidną pozycję kapitałową, ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 224% (221% w roku 2022). Wzrost wynikał głównie z solidnego wkładu znormalizowanego generowania kapitału, który wraz z ogólnie korzystnymi odchyleniami rynkowymi z nadwyżką zrównoważył negatywne skutki wynikające ze zmian regulacyjnych, różnic pozaekonomicznych i przepływów kapitału (rezerwa na dywidendę za okres pomniejszony o ostatnie emisja długu podporządkowanego).

– Dzięki zdywersyfikowanemu modelowi biznesowemu i solidnej pozycji kapitałowej Generali pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów naszej strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth – dodał Cristiano Borean.

Źródło: Generali Polska