Uposażony – jest to osoba wskazana w umowie ubezpieczenia, której zostanie wypłacone należne świadczenie z tyt. śmierci ubezpieczonego.

Uposażonego wskazuje ubezpieczający z imienia i nazwiska w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. W przypadku kiedy nie jest wskazana osoba uposażona, odbiór odszkodowania reguluje prawo spadkowe.