Uprawniony – jest to osoba, która jest imiennie upoważniona przez poszkodowanego do otrzymania ewentualnego odszkodowania. Uprawniony w umowach ubezpieczeniowych może być zwany jako uposażony.

W sytuacji, gdy ubezpieczający nie wskaże osoby uposażonej, świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego w kolejności: małżonek, dzieci, rodzice.