Aktualne wydarzenia na Ukrainie istotnie wpływają na rynki finansowe – znajduje to odzwierciedlenie w podwyższonej zmienności indeksów giełdowych praktycznie na całym świecie. Jak to wpłynie na nasze oszczędności? Czy warto podejmować decyzje inwestycyjne pod wpływem emocji? 

Wahania indeksów giełdowych w czasie konfliktów zbrojnych 

Vienna Life analizuje bieżącą sytuację na Ukrainie i prognozuje, w jaki sposób wpłynie na rynki finansowe. Ostatnie wydarzenia pokazują, że konflikt zbrojny ma swoje odzwierciedlenie w podwyższonej zmienności indeksów giełdowych praktycznie na całym świecie. Sytuacja ta w znacznym stopniu spowodowana jest zachowaniem inwestorów, którzy nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju konfliktu – a co za tym idzie decyzje inwestycyjne bardzo często są podejmowane pod wpływem emocji, a nie racjonalnej oceny sytuacji. W krótkich okresach skutkuje to znacznymi wahaniami indeksów giełdowych, co mogliśmy obserwować wielokrotnie w czasie innych konfliktów zbrojnych w historii. 

Dla przykładu poniżej przedstawiamy notowania amerykańskich akcji (S&P 500) w wybranych okresach wojennych:  

Źródło: Seth Golden 

Jaki wpływ na gospodarkę może mieć konflikt zbrojny na Ukrainie? 

Ubezpieczyciel wskazuje, że z oczywistych powodów, najbardziej zostały dotknięte rosyjskie i ukraińskie aktywa o podwyższonym ryzyku jak np. akcje. Co więcej, z racji położenia geograficznego możemy założyć, że także kraje sąsiadujące z Ukrainą (jak np. Polska czy Państwa Bałtyckie) będą narażone na znaczne wahania indeksów giełdowych. Vienna Life przewiduje, że konflikt zbrojny może mieć najmniejszy wpływ na rynki USA. Z tego właśnie powodu mogą one być bezpieczną alternatywą do lokowania kapitału. Niestety ze względu na to, że Rosja jest jednym z głównym dostawców surowców naturalnych (takich jak np. ropa czy gaz) na rynek europejski, możliwy jest wzrost cen nośników energii oraz pozostałych metali szlachetnych. Bez wątpienia znaczny wzrost cen surowców energetycznych może przyczynić się do wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wielu sektorach, co wpłynie na podwyższenie i tak już wysokiej inflacji. 

Jaki wpływ na oszczędności może mieć konflikt zbrojny na Ukrainie? 

Ubezpieczyciel przypomina, że w swojej ofercie zapewnia klientom usługę aktywnego zarządzania, jak np. inPlus. Oznacza to, że eksperci Vienna Life stale monitorują sytuację na rynkach kapitałowych i na bieżąco dostosowują portfel inwestycyjny do zmian rynkowych. W związku z powyższym, portfele aktywnie zarządzane przez Vienna Life zdecydowaną większość aktywów o podwyższonym poziomie ryzyka (np. akcje) ulokowały na rynkach amerykańskich. Z opublikowanych informacji wynika, że w obliczu minimalnej ekspozycji portfeli na polski rynek akcji oraz dotychczasowego pozytywnego zachowania rynków akcji w USA wartość portfeli nie powinna w istotny sposób odczuwać negatywnych skutków rosyjskiej inwazji. 

Vienna Life zaznacza, że stale monitoruje rozwój konfliktu na Ukrainie i podejmuje działania, które mają na celu zabezpieczenie klientów. Zwraca też uwagę, że inwestycje z natury powinny mieć charakter długoterminowy, a więc mając w perspektywie dłuższy okres inwestycyjny wahania cen jednostek są zjawiskiem naturalnym. 

Pamiętajmy zatem, by sprawdzić również historyczne zachowania indeksów giełdowych w niespodziewanych sytuacjach rynkowych. Może to być dla nas wskazówką do możliwych zachowań w przyszłości – tak, aby decyzja o zmianie strategii inwestycyjnej nie była podejmowana pod wpływem emocji, w oparciu o jednodniowe czy tygodniowe stopy zwrotu. 

Źródło: Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group