Świadczenie – kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do wypłaty za szkody w związku z zajściem zdarzenia określonego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.