Na mocy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pojazd powinien zostać ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji. Możemy to jednak zrobić wcześniej.

Kiedy posiadacz pojazdu musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m.?

Zgodnie z przepisami ustawy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w ściśle określonych sytuacjach m.in.:

  • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych (ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu),
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych,
  • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie, które nie należy do tzw. Porozumienia Wielostronnego, nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które nie zostały zarejestrowane,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia samochodu przed rejestracją. Wówczas posiadacz pojazdu jest zobowiązany do przedstawienia zakładowi ubezpieczeń zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg ze świadectwa homologacji. W przypadku nie zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od momentu zawarcia polisy, zarówno ubezpieczyciel, jak i posiadacz pojazdu może odstąpić w formie pisemnej od umowy. 

Jak ubezpieczyć jeszcze niezarejestrowany pojazd?

Ubezpieczenie pojazdu, który jeszcze nie został zarejestrowany jest możliwe już w dniu przekazania dokumentów do wydziału komunikacji. Zawarcia polisy dokonuje się na podstawie numeru VIN, który identyfikuje dany pojazd.

Objęte ochroną ubezpieczeniową w takiej sytuacji mogą być wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji w Polsce tj. :

  • nowe samochody zakupione u dealera,
  • pojazdy sprowadzone z zagranicy i przeznaczone do rejestracji w kraju,
  • zakupione pojazdy krajowe przeznaczone do rejestracji

Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego posiadacz pojazdu powinien przekazać ubezpieczycielowi aktualne dane pojazdu tj. numer rejestracyjny.

Źródło: Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; Rzecznik Finansowy