• W 2019 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił niemal 100 mln zł tytułem odszkodowań i świadczeń z wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i nieznanych sprawców szkód
  • Fundusz zapowiada dalszą realizację swojej misji społecznej i rozwija narzędzia pozwalające mu na pełnienie swojej roli, jak narzędzia informatyczne pozwalające
    na obsługę baz danych i udzielanie odpowiedzi na setki milionów zapytań kierowanych
    do baz danych Funduszu (dzienna średnia to ponad 3,5 mln odpowiedzi)
  • W 2019r. UFG popularyzował funkcjonowanie i ochronną rolę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a także wprowadził indywidualne programy powrotów do zdrowia dla ofiar wypadków.  

Ubiegły rok był dla Funduszu kolejnym rokiem umacniania jego pozycji na rynku ubezpieczeniowym. Fundusz z powodzeniem realizował swoją misję określoną przez przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie będąc ani podmiotem komercyjnym ani urzędem czy regulatorem rynku ubezpieczeniowego aktywnie kształtował oblicze polskich ubezpieczeń. Ustawodawca przewidział
dla Funduszu role szczególnie ważne społecznie, ten zaś, korzystając m.in. ze składek przekazywanych przez członków Funduszu, czyli towarzystwa ubezpieczeniowe – rozwijał i rozwija wiele narzędzi.  

UFG nie mógłby pełnić swojej roli bez sprawności w obsługiwaniu zapytań kierowanych do baz danych administrowanych przez Fundusz. W samym tylko 2019r. skierowano do nich ponad 883 mln zapytań, co dało średnio ponad 3,5 mln zapytań dziennie. W szczytowych momentach liczba zapytań kierowanych do Funduszu – i udzielanych na nie odpowiedzi – sięgała nawet 5 mln. Zdecydowana większość zapytań pochodziła z zakładów ubezpieczeń, które w swojej działalności muszą oprzeć się na danych gromadzonych i administrowanych przez UFG. Zapytania kierowały również uprawnione instytucje, jak m.in. Policja, sądy, czy prokuratury; w ciągu roku Fundusz udziela przynajmniej  kilka tysięcy odpowiedzi na zapytania tych instytucji. O skali automatyzacji procesów i sprawności działania UFG świadczy fakt, że do tej pory, tj. od momentu automatyzacji baz danych i procesów zarządzania nimi, Fundusz udzielił ponad 3 mld odpowiedzi. To dlatego rozwój infrastruktury i narzędzi IT są jednym z priorytetów UFG.

Ubiegły rok stał również pod znakiem rosnącej popularności ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych wśród obywateli zainteresowanych danymi dotyczącymi ubezpieczenia danego pojazdu. Fundusz notuje corocznie blisko 50 proc. wzrosty liczby właścicieli aut sprawdzających czy w danym dniu dane auto posiadało ważne ubezpieczenie OC, co oznacza, że Polacy coraz częściej korzystają z rozwiązań oferowanych przez Fundusz. O ile w 2017 takich zapytań do bazy było nieco ponad 5,5 mln, to w 2018 już ponad 7,2 mln, a w 2019 – aż ponad 10 mln.

Ustawowe zadanie UFG polegające na zapewnianiu szczelności systemu ubezpieczeń OC oraz ograniczaniu liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach widać w danych przedstawionych przez Fundusz. W ciągu całego ubiegłego roku Fundusz zidentyfikował ok. 127 tys. posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy przez jakikolwiek okres w ciągu tego roku nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Identyfikacja takiej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych bez obowiązkowej polisy OC możliwa była nie tylko dzięki sprawnej współpracy z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego, ale przede wszystkim dzięki stałemu rozwijaniu przez Fundusz własnych zaawansowanych narzędzi kontroli . Fundusz, zestawiając i analizując dane z CEPiK i administrowanej przez siebie ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych jest w stanie w coraz doskonalszy sposób identyfikować brak obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. W 2019 roku niemal 80 proc. wszystkich wezwań komunikacyjnych zostało wystawionych przez UFG na podstawie ustaleń własnych.

– Warto pamiętać, że UFG identyfikując brak ochrony w przypadku określonego użytkownika i pojazdu dba nie tylko o interes osobisty i majątkowy pozostałych użytkowników dróg, ale również o interes ekonomiczny tego, kto nie wykupił na czas ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Zestawmy ze sobą rzekomą oszczędność na kupnie polisy z perspektywą osobistej odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone przez nieubezpieczony pojazd i roszczeniami opiewającymi na dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Z tego punktu widzenia dość niska przeciętna wartość samochodu, argument dość często podnoszony przez nieświadomych osobistego zagrożenia posiadaczy nie wytrzymuje konfrontacji z ewentualną późniejszą odpowiedzialnością i wysokością wyrządzonych szkód – tłumaczy Damian Ziąber, rzecznik prasowy Funduszu.

W 2019r. UFG uruchomił również platformę do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej. Zadaniem platformy jest wspomaganie wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego w ujawnianiu oszustw i przeciwdziałaniu nim. Według różnych szacunków nawet co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania może mieć charakter przestępczości ubezpieczeniowej. W 2019r. UFG rozpoczął również budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych, z którego korzystają również poszkodowani, a dzięki któremu ubezpieczyciele i sam Fundusz mogli ograniczyć dotychczasowe koszty.  

Z przyjętego i opublikowanego przez Fundusz sprawozdania za 2019 rok wynika, że łączne przychody Funduszu wyniosły w ubiegłym roku ponad 569 mln złotych, tj. o ok 23proc. więcej niż rok wcześniej. Ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC (komunikacyjne i rolne) trafiło do Funduszu ponad 195 mln złotych. Pozostałe przychody w wysokości ponad 373 mln złotych pochodziły przede wszystkim z opłat karnych za brak polis OC oraz z regresów od nieubezpieczonych sprawców wypadków. Jak podkreślają przedstawiciele UFG, Fundusz osiąga przychody po to, aby móc w pełni realizować swoją misję. Widać to po stronie kosztowej rachunku zysków i strat UFG. W 2019r. UFG wypłacił ponad 94 mln złotych świadczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków drogowych, a także świadczeń z tytułu upadłości firm ubezpieczeniowych. Pozostałe koszty działalności Funduszu związane były przede wszystkim ze  zwiększeniem stanu odpisów aktualizujących wartość należności związanych z windykacją opłat karnych za brak polis OC oraz regresów ( ok. 147 mln złotych). Z kolei łączne koszty  UFG wyniosły w 2019 roku ponad  523 mln złotych, tj. o ok. 34 proc. więcej niż rok wcześniej. Taki wzrost spowodowany był przede wszystkim koniecznością założenia przez Fundusz wyższych rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia wynikające ze szczególnych uprawnień poszkodowanych (nazywane potocznie „rentami szczególnymi”), co również stanowi wyraz realizacji społecznej misji Funduszu.

Tabela z rachunkiem zysków i strat UFG za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. znajduje się na końcu ostatniej stronie tego pliku. Więcej danych finansowych Funduszu za 2019r. można znaleźć pod adresem: https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_554354