Przed nami ostatni kwartał tego roku. To ostatni dzwonek na to, by zrealizować ustawowy obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych. Warto też zweryfikować czy OFWCA zrealizowały szkolenie w pełnym wymiarze czasu. 

Obowiązkowe szkolenia zawodowe agentów ubezpieczeniowych 

Na początku warto przypomnieć, że ma mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2019 poz. 1881 ze zm.) „osoby wykonujące czynności agencyjne, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie reasekuracji, osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji” zobowiązane są do doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez odbywanie co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego z wybranych tematów określonych w załączniku do wcześniej wspomnianej ustawy. 

UKNF wielokrotnie zaznaczał, że wymiar i zakres tematyczny szkolenia zawodowego zależy od charakteru umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji jakie osoby zobowiązane proponują klientom, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz rodzaju dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora. 

15h szkolenie – kto ma obowiązek? 

Jak już wspominaliśmy ustawa a o dystrybucji ubezpieczeń wskazuje, że do odbycia szkolenia zawodowego zobowiązane są między innymi „osoby wykonujące czynności agencyjne, osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń”. Istotne jest to, że ustawa nie przewiduje żadnych wyłączeń w odniesieniu do osób np.: powracających z urlopu macierzyńskiego lub przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Co więcej obowiązek odbycia szkolenia zawodowego, w wymiarze co najmniej 15 godzin każdego roku, dotyczy również osób, które co prawda pomimo, że nie wykonywały faktycznie czynności brokerskich lub agencyjnych przez określony czas, pozostały wpisane do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. 

Sposób realizacji szkolenia 

Należy podkreślić, że liczną grupę osób zobowiązanych do odbycia szkoleń zawodowych stanowią osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne z upoważnienia agenta, czyli tzw. OFWCA. Praktyka pokazuje, że pośrednicy w takim przypadku korzystają najczęściej ze szkoleń przygotowanych przez zakłady ubezpieczeń lub też sami organizują takie wydarzenia. Dużo zależy od wielkości danej agencji ubezpieczeniowej. Jednak ostatnie lata pokazują, że szkolenia zawodowe odbywają się zazwyczaj w formie e-learningu. Jest to wygodny sposób na realizację ustawowego obowiązku. Istotne jest to, że zgodnie z art. 12 ust. „wymiar szkolenia zawodowego nie może przekraczać 8 godzin dziennie.” Oznacza to, że przedstawienie dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia zawodowego w całości w trakcie jednego dnia, lub dokumentu, z którego nie wynika kiedy, w jakim wymiarze czasowym i tematycznym oraz gdzie szkolenie zostało przeprowadzone nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z ustawy. Ten sposób ograniczenie czasu trwania szkolenia oznacza, że faktyczna realizacja całości obowiązku szkoleniowego powinna trwać co najmniej dwa dni szkoleniowe. Co ważne, nie ma obowiązku, aby całość wymiaru szkolenia wymaganego w danym okresie rozliczeniowym została zrealizowana jednorazowo, w następujących po sobie dniach szkoleniowych. Warto, zatem wykorzystać ostatnie miesiące roku na uporządkowanie swoich dokumentów i zweryfikowanie tego, czy każda OFWCA zrealizowała szkolenie zawodowe w pełnym wymiarze godzin. 

Należy podkreślić, że brak realizacji 15-godzinnego szkolenia może wiązać się z wieloma konsekwencjami. Mówiliśmy o tym szerzej w artykule: Nie zrobiłeś 15h szkolenia zawodowego? Możesz mieć duży problem. 

Źródło: KNF, Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń