Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ daje prawo do korzystania z powszechnej opieki medycznej na terenie całego kraju. Oznacza to, że pacjent udając się do lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty czy przebywając w szpitalu, nie ponosi opłat za wizytę i otrzymane świadczenia. Zatrudnienie stanowi bardzo częste, ale niejedyne źródło ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieje szereg możliwości posiadania opieki medycznej poza zatrudnieniem. Na czym polegają i jak mieć ubezpieczenie bez pracy? Odpowiadamy!

Czy każdy pracownik jest ubezpieczony?

Zgodnie z przepisami każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS i odprowadzać należne składki. Bezpłatnie z powszechnej opieki medycznej mogą korzystać także osoby współpracujące na podstawie umów zlecenia, ponieważ ta forma świadczenia pracy, podobnie jak etat, obliguje do zgłoszenia współpracownika do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem są osoby do 26. roku życia posiadające status ucznia bądź studenta. Dodatkowo wiele firm oferuje możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej.

Przeczytaj więcej o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym w pracy https://cuk.pl/porady/prywatne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-pracy-wspolfinansowanie-opieki-z-pracodawca.

Czy może przydarzyć się sytuacja, kiedy w teorii umowa o pracę trwa, ale pracownik jednak nie ma prawa do bezpłatnej opieki medycznej? Dzieje się tak, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnymdłużej jak 30 dni. Urlop bezpłatny powoduje zawieszenie stosunku pracy. Podobnie, jak w sytuacji, gdy ustaje tytuł do ubezpieczenia w wyniku np. zakończenia umowy, tak i w przypadku urlopu bezpłatnego przez pierwsze 30 dni bezpłatne korzystanie z opieki medycznej jest możliwe. Powyżej tego okresu ubezpieczenie zdrowotne wygasa.

Status osoby bezrobotnej a ubezpieczenie zdrowotne

Aby nabyć status osoby bezrobotnej, wobec braku zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, należy zarejestrować się w miejscowym urzędzie pracy. Wszystkie osoby zgłoszone w urzędzie jako bezrobotne, nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia, zyskują prawo do korzystania z powszechnej opieki medycznej. Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotni nabywają od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. Mają też możliwość zgłoszenia członków rodziny, np. dziecka czy żony lub męża, jeśli taka osoba nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia. W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej, prawo do bezpłatnej opieki medycznej obowiązuje jeszcze przez 30 dni.

Jak mieć ubezpieczenie zdrowotne bez pracy?

Zarejestrowanie się w urzędzie pracy daje jak widać pewne przywileje. Nie jest jednak jedynym sposobem, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne bez pracy. Można dopisać się do ubezpieczenia bliskiej osoby jako członek rodziny, ubezpieczyć indywidualnie w NFZ albo zdecydować się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

  • Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – polskie prawo umożliwia zgłoszenie bliskiej osoby lub osób do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, dając im prawo korzystania z powszechnej opieki medycznej dokładnie na takich samych zasadach, co osoba zgłaszająca. Można w ten sposób zyskać  ubezpieczenie zdrowotne bez pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Za członków rodziny uznaje się dziecko, wnuka, a także małżonka, rodziców czy dziadków, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, w tym nie są zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Osoba zgłaszająca może być z kolei pracownikiem, ale też zleceniobiorcą, emerytem, rencistą, rolnikiem czy prowadzić działalność rolniczą.
  • Indywidualne ubezpieczenie w NFZ – osoby nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem i niebędące członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, mogą zdecydować się dobrowolne ubezpieczenie bezpośrednio w NFZ.
  • Prywatne ubezpieczenie – z tego rozwiązania mogą skorzystać nie tylko osoby szukające rozwiązania, jak mieć ubezpieczenie zdrowotne bez pracy, ale też wszyscy, którzy chcą lepiej zadbać o swoje zdrowie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać jednocześnie ze świadczeń NFZ i prywatnej opieki medycznej. Pakiety obejmują wizyty u internisty i lekarzy specjalistów, wybrane badania diagnostyczne i zabiegi, wizyty domowe czy rehabilitację, z których można skorzystać bez oczekiwania w długich kolejkach, co przyczynia się do polepszenia profilaktyki tak istotnej dla prawidłowego stanu zdrowia. Dodatkowa polisa to też pomoc w razie poważnego zachorowania czy zabezpieczenie na wypadek śmierci. Więcej informacji na temat dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego znajdziesz tutaj: https://cuk.pl/ubezpieczenia/zycie-i-zdrowie/zdrowotne.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba bezrobotna lub jako członek rodziny nie generuje dla ubezpieczonych dodatkowych kosztów. Inaczej jest w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne bez pracy, jeśli ktoś wybiera indywidualną umowę z NFZ? Wysokość miesięcznej składki wynosi 9%,a podstawę stanowi deklarowany miesięczny dochód, nie może być jednak niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w danym kwartale. Przykładowo w drugim kwartale 2024 r. składka nie może być niższa niż 726,93 zł miesięcznie. Trzeba też liczyć się z opłatami dodatkowymi.

Zakup indywidualnej polisy z reguły wiąże się z dużo niższymi składkami. Koszt ubezpieczenia zależy od zakresu opieki, ilości specjalistów, z pomocy których można korzystać, rodzaju badań, dobranego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Praktyka pokazuje, że pacjenci mimo ubezpieczenia w NFZ, często korzystają z wizyt prywatnych, które nie kosztują mało. Dodatkowe ubezpieczenie otwiera dostęp do standardów prywatnej opieki medycznej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Artykuł partnera