Szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia ubezpieczanego przedmiotu (np. pojazdu). Należą do niej również szkody do naprawienia w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu.