Każdy agent ubezpieczeniowy rozpoczynając swoją działalność powinien posiadać podstawową wiedzę, która ułatwi mu prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń i odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania: ile wynoszą kary za brak OC agenta, jakie akty prawne regulują działalność agencyjną oraz co określa pełnomocnictwo.

Akty prawne regulujące działalność agencyjną

Szereg zasad dotyczących wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego przez agentów określonych jest w :

Przepisy ustawy nie mają zastosowania w momencie kiedy podstawową działalnością nie jest działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego a umowa, której zawarcia lub wykonania dotyczą czynności, jest zawierana jako uzupełnienie dostarczanych przez przedsiębiorcę towarów lub świadczonych usług . Dodatkowo wysokość rocznej składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 500 euro. Najczęściej przesłanki te spełniają biura turystyczne oferujące swoim Klientom ubezpieczenia turystyczne  lub sklepy RTV-AGD.

Dystrybucja ubezpieczeń

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Agent Ubezpieczeniowy oznacza przedsiębiorcę, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów (który jest jawny i dostępny dla osób trzecich). W myśl tej ustawy dystrybucja ubezpieczeń polega na:

  • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
  • zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń;
  •  udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Czynności, które są prowadzone w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń określa się „czynnościami agencyjnymi”. Osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są do zdania egzaminu, który powinien przeprowadzić zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Pełnomocnictwa

W momencie uzyskania przez Agenta Ubezpieczeniowego uprawnień do zawierania umów   w imieniu zakładu ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do udzielania Agentowi pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu, pod rygorem nieważności.

Pełnomocnictwo określa przede wszystkim:

  • Zakres działalności Agenta, wskazując działy i grupy ubezpieczeń,
  • Wysokość maksymalnych sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, na jaką Agent może zawrzeć jedną umowę,
  • Obszar działalności Agenta.

Co ważne pełnomocnictwa zakładu ubezpieczeń nie mogą zawierać upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Odpowiedzialność cywilna Agenta Ubezpieczeniowego

W przypadku Agenta Ubezpieczeniowego, który działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z ustawą nałożony jest obowiązek wykupienia polisy OC Agenta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Co ważne ubezpieczeniem objęte są również osoby, przy pomocy których Agent wykonuje te czynności. Z uwagi na rozbieżności cenowe w oferowanych ubezpieczeniach OC Agenta warto poszukać atrakcyjnych ofert, które są dostępne na rynku.

W tym celu najprościej wypełnić jest formularz, który znajdziecie Państwo na stronie OCagenta.net – KLIKNIJ TUTAJ

Uwaga!  Na pośrednika  ubezpieczeniowego, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy nakładana jest kara za brak ubezpieczenia OC Agenta. Istotne jest to, że wniesienie opłaty na rzecz budżetu państwa nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kara za brak OC Agenta uzależniona jest od czasu, w którym pośrednik pozostawał bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wynosi równowartość w złotych:

  • 200 euro – gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
  • 500 euro – gdy okres ten przekracza 3 dni ale nie przekracza 14 dni,
  • 1000 euro – w przypadku, gdy okres ten przekracza 14 dni.

Karę przelicza się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 w roku, w którym organ nadzoru (KNF) dokonał wezwania.

Źródło: Ustawia z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, KNF, Rzecznik Finansowy

Tekst sponsorowany. Jesteś zainteresowany reklamą? Skontaktuj się z nami.