logo generali

Grupa Generali opublikowała wyniki za III kwartał. Dane wskazują, że ubezpieczyciel utrzymuje stałą dynamikę wzrostu oraz ma niezwykle solidną pozycję kapitałową. Odzwierciedla to skuteczną realizację planu strategicznego Generali. 

Solidna pozycja Generali 

Z opublikowanych danych wynika, że grupa utrzymała wyjątkowo solidną pozycję kapitałową, ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 223% (227% FY2021). Spadek o 4,5 p.p. był głównie napędzany skutkami wynikającymi z transakcji M&A, regulacyjnych zmian w I kwartale oraz rezerwy za okres z tytułu dywidendy i programu skupu akcji własnych. Skutki te zostały tylko częściowo skompensowane przez solidny wkład znormalizowanego generowania kapitału oraz przez dodatnie wariancje rynkowe (gdzie wzrost stóp procentowych z nawiązką skompensował spadek na rynkach akcji, rozszerzenie spreadów BTP oraz wzrost zmienności i inflacji). 

Wyniki Grupy Generali 

Jak możemy przeczytać, przypis składki brutto wzrósł do 59,8 mld euro (+1,3%). Stało się to dzięki wzrostom w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+10,3%), głownie niekomunikacyjnych. Z kolei składka w ubezpieczeniach na życie zmniejszyła się (-2,9%) – wpływy netto z ubezpieczeń na życie wyniosły 7,7 mld EUR, napędzane liniami ubezpieczeń typu unit-linked i ochronnymi, zgodnie ze strategią repozycjonowania portfela ubezpieczeń na życie. 

Dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie i majątkowych (P&C) wynik operacyjny w dalszym ciągu rósł do 4,8 mld euro (+7,8%). Co więcej, wskaźnik mieszany wyniósł 93,3% (+2 p.p.). 

Ubezpieczyciel dodaje, że marża na nowym biznesie była doskonała i osiągnęła 5,42% (+0,68 p.p.). Wynik netto był stabilny i wyniósł 2 233 mln euro (-0,8%). Wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie, wynik netto wzrósłby do 2 374 mln EUR (+5,5%). 

Skuteczna realizacja strategii 

Warto podkreślić, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. na rynkach finansowych dominowały trzy czynniki:  

  • wojna na Ukrainie, która doprowadziło do znacznego wzrostu cen energii i towarów, 
  • obawy o inflację i recesję, 
  • zaciśnięcie polityki pieniężnej przez banki centralne. 

Niestety skutki opisanego powyżej kontekstu makroekonomicznego mogą mieć wpływ na globalny sektor ubezpieczeniowy. 

– Wyniki pierwszych dziewięciu miesięcy odzwierciedlają solidność naszej Grupy zbudowaną na fundamentach naszej strategii, która skupia się na najbardziej dochodowych liniach biznesowych oraz na naszych zróżnicowanych źródłach dochodów. Pozwala nam to na dalsze zwiększanie wartości wbrew otoczeniu makroekonomicznemu. Generali z powodzeniem osiąga zrównoważony wzrost i stale zwiększa swój wynik operacyjny, co odzwierciedla skuteczną realizację naszego planu strategicznego „Lifetime Partner24: Driving Growth”– powiedział Cristiano Borean, CFO Grupy Generali. 

Źródło: Generali