Dokument ubezpieczenia – najczęściej jest to polisa lub inny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia. Niezależnie od formy- dokument musi określać warunki,zakres ubezpieczenia a w szczególności ograniczenia takie jak franszyza redukcyjna czy integralna.