Oprócz wyłączeń i ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej zawartych w treści oferty przedstawionej przez ubezpieczyciela, istnieje katalog wyłączeń zawartych w warunkach ubezpieczenia stanowiących podstawę przygotowania oferty.

Co to jest „katalog wyłączeń” w umowach ubezpieczeniowych?

Katalog wyłączeń zawarty jest w warunkach ubezpieczenia stanowiących podstawę przygotowania oferty (najczęściej nazywanych Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Wyłączenia i ograniczenia wprowadzone do oferty jako odstępstwo od zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wynikają w szczególności z indywidualnej oceny ryzyka danej firmy a także z ograniczeń stawianych przez reasekuratorów ubezpieczyciela.

Szerszy katalog wyłączeń i ograniczeń znajdziemy w OWU. Główna lista wyłączeń najczęściej zebrana jest w jednym punkcie lub rozdziale warunków. Oprócz standardowych wyłączeń zakresu ubezpieczenia, możemy tam odnaleźć również wyłączenia przedmiotowe.

Podsumowując, warto przeanalizować wyłączenia i ograniczenia warunków ubezpieczenia. Zaznajomienie się z nimi jest ważne, ponieważ pozwala uniknąć przykrych niespodzianek po wystąpieniu zdarzenia szkodowego.