Co to jest szkoda całkowita?

W przypadku ubezpieczenia AC szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy całkowity koszt naprawy pojazdu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu na dzień szkody. Wartość może się różnić w zależności od ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj wynosi 70% wartości pojazdu na dzień szkody. Szczegółowe informacje zawarte są zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Przy ubezpieczeniu OC o szkodze całkowitej mówimy, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe albo gdy pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody nadmierne trudności lub koszty. Jeżeli wartość naprawy nie przekroczy ok. 70% wartości pojazdu na dzień szkody, właściciel pojazdu ma prawo zadecydować, czy szkoda ma zostać zakwalifikowana jako częściowa (pojazd zostanie naprawiony), czy całkowita. W przypadku gdy wartość naprawy przekroczy ok. 70% jego wartości na dzień szkody, wówczas ubezpieczyciel może samodzielnie podjąć decyzję o zakwalifikowaniu szkody, jako całkowitej.

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczyciel wylicza nastepujące wartości:

A – wartość pojazdu w stanie nienaruszonym na dzień szkody,

B- wartość pozostałości (wraku) pojazdu.

Wypłacone odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy A i B.