Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeniowa, czyli firma, która prowadzi działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych oraz reasekuracji. Na podstawie umów zawieranych z klientami zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do świadczenia na rzecz ubezpieczonego.