Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek zawierana jest umowa ubezpieczenia.

Ubezpieczony jest to osoba, firma czy instytucja która otrzyma odszkodowanie z tytułu zawartej polisy. Musi być właścicielem przedmiotu ubezpieczenia czyli np. samochodu czy domu. Może być jednocześnie ubezpieczającym. Ubezpieczony ma prawa wynikające z zawartej na jego rzecz polisie, czyli ma prawo do odszkodowania oraz ma obowiązki z niej wynikające czyli np. w przypadku zmiany ubezpieczyciela pojazdu musi wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia. Nie może tego zrobić za niego osoba postronna nawet jeśli zawierała umowę.