Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe – jest to urządzenie/system, który zabezpiecza pojazd przed kradzieżą.

W/w urządzenie musi być trwale zamontowane w pojeździe. Każde Towarzystwo Ubezpieczeń ma własne wytyczne dotyczące akceptowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które muszą być opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe możemy podzielić na:
1) zamontowane w procesie produkcji pojazdu np. alarm/immobilizer,
2) homologowane czyli takie, które z uwagi na zamontowanie poza procesem produkcyjnym wymagało uzyskania dodatkowych homologacji.

Osobną kategorią zabezpieczeń przeciwkradzieżowych są systemy specjalne. Najczęściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe uwzględniają system specjalny pod warunkiem, że klient zawarł umowę z firmą świadczącą wyspecjalizowane usługi zapewniające monitoring pojazdu, jego poszukiwanie i odzyskiwanie na terenie odpowiadającemu zakresowi terytorialnemu ubezpieczenia autocasco.

W sytuacji, gdy decydujemy się na zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia musimy mieć to potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez podmiot, który dokonał montażu.

Przypominamy, że zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym nie jest fabryczna blokada kierownicy, czy też system centralnego zamykania.