Najczęściej umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na podstawowy okres, jakim jest 12 miesięcy.

Na ile czasu zawiera się ubezpieczenie komunikacyjne OC?

W niektórych przypadkach można zawrzeć tzw. „umowę ubezpieczenia krótkoterminowego” tj.:

  • umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów,
  • jeżeli pojazd jest zarejestrowany czasowo – umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż okres tej  czasowej rejestracji, umowa nie może być krótsza niż 30 dni,
  • jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzonym do ruchu na terytorium Polski nie posiada ubezpieczenia OC, wówczas jest on obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego jeszcze przed przekroczeniem granicy na okres 30 dni, a w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • jeżeli pojazd jest pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące,
  • jeżeli pojazd jest pojazdem historycznym, umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.