Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się następujące instytucje: PZU, TUiR Warta, STU ERGO Hestia, InterRisk, Uniqa, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Compensa, Vienna Life TU na Życie, TUZ TUW, Link4 oraz Wiener.

Wyróżnienia przyznane przez KNF

Z opublikowanych przez KNF informacji wynika, że kapituła w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF podjęła uchwałę o przyznaniu w bieżącym roku wyróżnienia – Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się takie instytucje jak PZU SA, TUiR Warta SA, STU ERGO Hestia SA, InterRisk TU SA VIG, Uniqa TU SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Compensa TU SA, Vienna Life TU na Życie SA VIG, TUZ TUW, Link4 TU SA oraz Wiener TU SA VIG.

Idea mediacji i polubownego rozwiązywania sporów

Jak możemy przeczytać, wyróżnienie zostało ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług.

KNF gratuluje wyróżnionym instytucjom i dziękuje za dotychczasowe działania na rzecz propagowania polubownych metod rozwiązywania sporów, bowiem przyczynia się to do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego. I jak zauważa, nadal możemy zaobserwować znaczące zainteresowanie polubownymi metodami rozwiązania sporów, w szczególności postępowaniem mediacyjnym, które charakteryzuje się szybkością oraz niskim kosztem. Co ważne w większości przypadków mediacje kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.

Zdalna formuła postępowań polubownych

KNF zaznacza, że od kwietnia 2020 roku Sąd Polubowny działa w trybie zdalnym, co wiąże się z prowadzeniem postępowań z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Okazuje się jednak, że zdalna formuła postępowań polubownych jest doceniana i została przyjęta, jako rozwiązanie najbardziej optymalne dla stron postępowania w aktualnej sytuacji.

Potwierdzeniem tego jest stały napływ do Sądu Polubownego dużej liczby wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego (głównie mediacji) i zgód na przeprowadzenie tego postępowania. Jak możemy przeczytać, w bieżącym roku do Sądu Polubownego wpłynęło ponad 2006 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego. Na chwilę obecną w 813 sprawach wyrażono zgodę na takie działania. Śmiało można stwierdzić, że liczba prowadzonych aktualnie postępowań wskazuje na rosnącą popularność  polubownych metod rozwiązywania sporów na rynku finansowym, a także potwierdza potrzebę funkcjonowania na rynku finansowym tego mechanizmu, który cieszy się zaufaniem zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów.

Ponadto, w październiku 2021 roku w Sądzie Polubownym uruchomiono projekt mediacji dotyczących umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty innej niż waluta polska. 

KNF wierzy, że liczba instytucji zabiegających o przyznanie wyróżnienia będzie rosła i z roku na rok grono laureatów będzie się poszerzać także o podmioty z innych sektorów rynku finansowego.

Źródło: KNF