pieniądze

We wtorek, 29 października KNF podjęła decyzje w sprawie kar finansowych dla trzech ubezpieczycieli. Komisja cofnęła nałożoną karę pieniężną w wysokości 2,3 mln zł na PZU uchylającą w całości decyzję Komisji z 17 października 2017 r. Jednocześnie nałożono na PZU dwie kary pieniężne w wysokości 350 tys. zł oraz w wysokości 1,949 mln zł. Ukarano również Wiener TU oraz TUW „TUW”.

Kara dla PZU

W przypadku PZU SA nadzór uchylił w całości swoja decyzję z 17 października 2017 r., na mocy której ukarał zakład sankcją finansową w wysokości 2,3 mln zł za naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego.Jednocześnie KNF nałożyła na PZU SA dwie kary pieniężne w wysokości odpowiednio 350 tys. oraz 1,949 mln zł za to, że zakład dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód oraz braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego w odniesieniu do 92 roszczeń zgłoszonych przez 52 poszkodowanych. W komunikacie czytamy:

„W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresów naruszeń. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego”.

Kara dla innych towarzystw

KNF ukarała również dwa inne towarzystwa za te same naruszenia w/w ustawy. Wiener TU ma zapłacić 60 tys. zł za nieprawidłowości z lat 2015–2016, natomiast sankcja dla TUW „TUW” to 35 tys. zł za nieprawidłowości z lat 2016–2018.

Źródło: www.forsal.pl