Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję wskazującą Polins, jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Przypominamy, że firma była reprezentantem duńskiego Gefion Insurance A/S. 

Nieprawidłowości w działaniu Polins 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ostateczną decyzję wskazującą Polins sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, polegające na: 

  • dopuszczeniu się nieprawidłowości w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia z Gefion Insurance A/S umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z 15 grudnia  2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 

Zasady dystrybucji ubezpieczeń 

Dodajmy, że artykuł ten jasno określa, że dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Ponadto precyzuje także, że: 

sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osób, przy pomocy których wykonywane są czynności w zakresie ubezpieczeń (…) oraz osób, przez które wykonywane są czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, nie może być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów, w szczególności dystrybutor ubezpieczeń nie może dokonywać ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych ustaleń, które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy dystrybutor ubezpieczeń mógłby zaproponować inną umowę, która lepiej odpowiadałaby potrzebom klienta”. 

Natomiast wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta muszą być jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd. 

Upadłość Gefion 

Przypominamy, że Gefion to duńska firma ubezpieczeniowa, która była upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej za pośrednictwem agentów i brokerów. W efekcie przeprowadzonych kontroli, 24 czerwca 2020 r. duński Urząd Nadzoru Finansowego cofnął ubezpieczycielowi licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a 13 lipca 2020 r. postawił w stan likwidacji. Ostatecznie 7 czerwca 2021 r. Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość Gefion. 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego