W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku, kary za brak obowiązkowego OC wzrosną. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku.

Kara za brak OC – jak jest obliczana?

Na mocy ustawy, która reguluje kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy OC jest wysokość płacy minimalnej. Ta z kolei określana jest przez Radę Ministrów.

Aktualnie przyjęte przez nią rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Od tego momentu będą również obowiązywały nowe stawki opłat, które będą obliczane na podstawie płacy minimalnej wynoszącej 2800 zł.

Opłata karna za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia oraz długości okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Z uwagi na rodzaj pojazdu kara za brak OC obliczana jest następująco:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym ma następujący wpływ na wysokość opłaty karnej:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

Przypominamy również, że kara za brak OC rolnika wynosi równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

GRADACJA OPŁATYSAMOCHOD OSOBOWESAMOCHODY CIĘŻAROWE, CIĄGNIKI SAMOCHODOWE I AUTOBUSYPOZOSTAŁE POJAZDYOC ROLNIKÓW
100% 5600 zł 8400 zł 930 zł 280 zł
50% 2800 zł 4200 zł 470 zł
20% 1120 zł 1680 zł 190 zł

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przypomina również, że opłaty karne nie są naliczane przez UFG. Zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania oraz dochodzenia są ściśle regulowane przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

W związku z pojawiającymi się pytaniami UFG informuje również, że zgodnie z dyspozycją art. 94. ust. 1. ww. ustawy „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”. Jednak jedynie wyjątkowe okoliczności pozwolą na zastosowanie takiej ulgi.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny