Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozszerzyło pakiet Super Rolnik o Dom Assistance. W ramach nowej oferty klienci mogą skorzystać z szeregu usług – takich jak wizyta lekarza czy infolinia ogrodnicza, które mogą okazać się pomocne w wielu sytuacjach losowych.

Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa

Z pewnością w każdym gospodarstwie rolnym może dojść do takich zdarzeń jak pożar, zalanie na skutek pękniętej rury, włamanie czy rozładowany akumulator w samochodzie. Jednak dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczeniowej mamy szansę na to, by szybko uporać się ze skutkami tego typu zdarzeń. Właśnie w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej swoim klientom, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozszerzyło pakiet Super Rolnik o Dom Assistance. Produkt zapewnia pakiet usług świadczonych przy zaistnieniu określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia okoliczności. Warto dodać, że umowa ubezpieczenia Dom Assistance jest zawierana w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych lub obowiązkowego ubezpieczenia budynku mieszkalnego wraz z innym ubezpieczeniem zawartym na podstawie OWU „Bezpieczna Zagroda”. 

Dom Assistance – pomoc w nagłych sytuacjach

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że nowa oferta dostępna jest w wariantach Standard i Premium – różnią się one zakresem usług i wysokością sumy ubezpieczenia. Wariant Standard obejmuje wizytę lekarza i pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku bądź nagłym zachorowaniu, interwencję specjalisty wrazie wystąpienia zdarzenia losowego, ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, awaryjne otwieranie drzwi, infolinię medyczną, weterynaryjną, domową i ogrodniczą oraz pomoc przy uruchomieniu samochodu w przypadku rozładowania akumulatora bądź zamarznięcia paliwa w miejscu zamieszkania lub miejscu ubezpieczenia.  

Natomiast w wariancie Premium klienci mogą dodatkowo skorzystać z usługi dostarczenia leków, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego, opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, transportu medycznego do/z placówki medycznej, opieki nad zwierzętami, transportu ocalałego mienia, transportu z/do hotelu, zakwaterowania w hotelu oraz usług concierge. 

Pakiet Super Rolnik – pełna ochrona rolnika

Przypominamy, że w ramach pakietu Super Rolnik można dodatkowo ubezpieczyć między innymi: 

  • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, w tym także budynki objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 
  • budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe, a także obiekty małej architektury, 
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków, 
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, 
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze – od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco). 

W ramach kompleksowej oferty klienci mogą także zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami OC w życiu prywatnym oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Ubezpieczyciel wskazuje, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w pakiecie Super Rolnik rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia. Ponadto, przy zawieraniu umowy pakietowej ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w TUW „TUW” umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco czy upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”