Okazuje się, że karty sportowe, zniżki zakupowe czy „owocowe czwartki” już nie wystarczają pracownikom. Oczekują oni, bowiem od swoich pracodawców konkretnych rozwiązań, które będą wspierały ich komfort finansowy.  Wśród nich prym wiodą benefity związane z financial wellness, takie jak niskooprocentowane pożyczki oferowane przez pracodawców we współpracy z portalem Cash. Dostęp do niego ma już ponad 330 000 pracowników w całej Polsce.

Pandemia negatywnie wpłynęła na finanse pracowników

Od lat standardem wśród benefitów oferowanych przez pracodawców są karty sportowe, zwrot kosztów zakupu okularów czy ubezpieczenia grupowe. Okazuje się jednak, że pandemia  koronawirusa i kryzys gospodarczy pogorszyły sytuację wielu rodzin. Co miało również wpływ na to, że wiele osób, w tym pracownicy, większą uwagę przywiązuje do stanu swojego konta. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez GFK na zlecenie PZU Cash na reprezentatywnej grupie 800 respondentów zatrudnionych na umowę o pracę.

Z ankiety wynika, że ostatnie miesiące negatywnie wpłynęły na stan portfela  1/3 pracowników. Co ciekawe pandemia pobudziła wiele osób do oszczędzania. Zmianę postaw można zauważyć w tym, że co trzeci badany zaczął odkładać pieniądze, mimo że wcześniej nie miał tego w zwyczaju. Z kolei pracownicy, którzy już wcześniej oszczędzali, teraz robią to bardziej sumiennie.  Martwić może jedynie fakt, że aż 40 procent ankietowanych przyznaje, że nadal nie ma żadnych oszczędności. Natomiast równo 50 procent uczestników badania przyznało, że pieniędzy wystarcza im na co dzień, chociaż brakuje na niespodziewane, większe wydatki.  I aż 34 pracowników ujawniło w ankiecie, że  3-4 razy do roku zdarza się im nie posiadać środków na koncie.

Atrakcyjne benefity pracownicze

Ankietowanych poproszono również o to, by wskazali benefity pracownicze, które w ich opinii są atrakcyjne i naprawdę ważne. Okazało się, że wśród czołowych odpowiedzi aż trzy dotyczą typowo finansowego wsparcia. Zdaniem badanych, tego rodzaju benefity realnie wpływają na podniesienie komfortu życiowego. Potwierdza to, że trend budowania strefy komfortu finansowego pracownika (z ang. financial wellness) na dobre zawitał do Polski. Tu warto dodać, że jest to także istotne ze względu na kondycję psychiczną, bo – jak wynika z badania – sytuacja finansowa jest jednym z najsilniejszych źródeł stresu dla pracowników. A brak możliwości utrzymania równowagi między wydatkami a posiadanymi źródłami finansowania może mieć bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników, efektywność i uważność w realizacji powierzonych im zadań.

Bezpieczeństwo finansowe pracowników

Jak możemy przeczytać na stronie PZU, odpowiedzią na nowe wyzwania i zmianę w oczekiwaniach związanych z benefitami pracowniczymi jest portal Cash. Umożliwia on pracodawcom oferowanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osób zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach. A w opinii uczestników badania, benefit w postaci pożyczki związanej z miejscem zatrudnienia zwiększyłby zaufanie do tej formy finansowania. Wynika to z przekonania, że pracodawca nie wprowadzi pracownika w błąd i nie będzie oferował ryzykownych dla pożyczkobiorcy rozwiązań. Wśród korzyści z tego typu rozwiązań ankietowani wskazywali również zwiększenie lojalności pracowników w stosunku do firmy czy wzrost atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy.

–  Bezpieczeństwo finansowe pracowników to temat, który zyskał szczególnie na znaczeniu ze względu na zawirowania ekonomiczne spowodowane przez pandemię. Cash  to element zintegrowanego ekosystemu pozapłacowych benefitów pracowniczych, tworzonego w ramach strategii Grupy PZU na lata 2021-2024.  Łączymy prostotę uzyskania wsparcia finansowego całkowicie zdalnie z atrakcyjnym oprocentowaniem – wszystko to bez ukrytych kosztów dodatkowych. Przy okazji dajemy pracodawcom benefit na miarę oczekiwań ich pracowników – zachwala Weronika Dejneka, prezes zarządu PZU Cash.

Źródło: PZU SA