PZU Życie, jako pierwsza firma ubezpieczeniowa w Polsce zaprezentowała szczegółowe dane dotyczące swojej działalności inwestycyjnej. Spółka przedstawiła główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Ubezpieczyciel pokazał w ten sposób, jak ważne są dla niego aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Rozwój w równowadze 

Największym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie świat jest kryzys klimatyczny. Z tego względu jednym z głównych celów, które stawiają sobie firmy, jest rozwijanie swojej działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Co oznacza prowadzenie biznesu z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z uwzględnieniem aspektów społecznych. Grupa PZU jest świadoma stojących przed nią wyzwań – konsekwentnie i skutecznie realizuje przyjętą dwa lata temu strategię na lata 2021-2024, której istotną część stanowi Strategia ESG „Rozwój w równowadze”. 

– Grupa PZU jest liderem sektora finansowego polskiej gospodarki. A od liderów oczekuje się odpowiedzialnych i odważnych działań, które będą inspirować innych do podejmowania inicjatyw na rzecz lepszego świata. Dla wszystkich spółek Grupy, w tym PZU Życie, niezwykle istotne jest wypracowywanie korzyści dla klientów i akcjonariuszy w sposób zrównoważony – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie. 

ESG w praktyce 

Unijni prawodawcy w celu zyskania pewności, że kapitał rzeczywiście będzie przyczyniał się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju wprowadzili obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Wymogi w tym zakresie określa Rozporządzenie SFDR, a jednym z nich jest ujawnianie informacji na temat głównych niekorzystnych skutków  dla czynników zrównoważonego rozwoju wynikających z decyzji inwestycyjnych, czyli PAI (ang. Principal Adverse Impact). 

Przepisy, które wynikają z Rozporządzenia SFDR wskazują, że obowiązkowi informacyjnemu podlegają uczestnicy ryku finansowego przekraczający na dzień bilansowy kryterium średniej liczby 500 pracowników w ciągu roku obrotowego. Z tego powodu, spółka PZU Życie SA, jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku, opublikował tak szczegółowe oświadczenie. 

Strategia biznesowa Grupy PZU 

Jak możemy przeczytać raport PAI PZU Życie SA, na tle innych tego typu polskich publikacji jest wyjątkowy. Wynika to z tego, że bierze pod uwagę PAI w ujęciu ilościowym. Ubezpieczyciel podkreśla, że przedstawione w oświadczeniu wskaźniki zostały wyliczone dla podmiotu na podstawie dostępnych danych i zaprezentowane zgodnie z oficjalnymi technicznymi standardami opisanymi w Rozporządzeniu Delegowanym 2022/1288. 

Strategia biznesowa Grupy PZU uwzględnia wiele celów zrównoważonego rozwoju, w tym te dotyczące inwestycji. Dzięki ujawnieniom PAI nasze działania stały się jeszcze bardziej transparentne i interesariusze mają możliwość dokładnego sprawdzenia naszych aktywności w tym zakresie. Rzetelne dane i wyliczenia pozwalają im podjąć świadomą decyzję w sprawie swoich inwestycji – dodaje Dorota Macieja. 

Źródło: PZU SA