flaga Unii Europejskiej

We wtorek 6 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający szereg innych ustaw, dostosowując je tym samym do postanowień RODO. Zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług finansowych – co znacznie wpłynie na działalność zakładów ubezpieczeń.
 

Wśród aktów zmienianych Ministerstwo Cyfryzacji znajduje się między innymi ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR)

 
„Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji i przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług finansowych, które znacznie wpłyną m.in. na działanie zakładów ubezpieczeń. Zmieniony zostały również ustawy regulujące działania w obszarach sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia (w tym dostępu do dokumentacji medycznej), rodziny, pracy i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, ochrony środowiska, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju, nauki i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii, statystyki publicznej” – czytamy w komunikacie.
 

Jakie zamiany proponuje UDUiR w zakresie zakładów ubezpieczeń?

Nowy przepis (dodanie do niej art. 35a ) nada ubezpieczycielom uprawnienia do przetwarzania informacji w przypadku uzasadnionego popełnienia przestępstwa na ich szkodę w celu i w zakresie niezbędnym do zapobiegania mu. Taka regulacja – według ustawodawcy – zapewni zakładom ubezpieczeń możliwość skutecznego zapobiegania przestępczości na ich szkodę, co w konsekwencji wpłynie na ogół ubezpieczonych. Kolejny – dodany art. 35b – wyłącza możliwość stosowania art. 15 RODO w przypadku przetwarzania przez zakłady ubezpieczeń danych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom. Zmianom uległ  również zapis dotyczący sposobu wyrażania zgody przed podmiot danych na udostępnienie danych osobowych innym zakładom ubezpieczeń, zmiany te dotyczą zapisy w art. Nr 39 ust. 1 w zakresie w zakresie sposobu wyrażenia zgody przez podmiot danych na udostępnienie danych osobowych innym zakładom ubezpieczeń.
 
Wprowadzono katalog danych, w którym wymieniono m.in. dane wrażliwe o stanie zdrowia ubezpieczonego
Wprowadzono też katalog danych, w którym wymieniono m.in. dane wrażliwe o stanie zdrowia ubezpieczonego, których przetwarzanie jest niezbędne m.in. przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego oraz wypłaty świadczenia w ubezpieczeniach na życie. Uzasadniając konieczność wprowadzenia takich zmian, projektodawca powołał się na ciągły rozwój technologiczny polskiego sektora finansowego, konieczność dokonywania przez ZU oceny ryzyka ubezpieczeniowego ubezpieczonego przed zawarciem umowy, wypłacania należnych odszkodowań i świadczeń, a także prawidłowe ustalenie wysokości składki i efektywność procesów likwidacyjnych
 

12 letni okres przetwarzania danych osobowych

 
Projekt wprowadza również 12-letni okres przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dokonywania powyższych czynności. Termin ten będzie obowiązywać od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia.
Źródło: www.gu.com.pl www.gazetaprawna.pl