W obecnych czasach dobrze prosperujące gospodarstwo rolne odznacza się zadbanymi budynkami, nowoczesnymi maszynami oraz obfitymi zbiorami. Niewątpliwie wraz z rozwojem rolnictwa wzrasta także potrzeba zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa majątku. A zbliżający się koniec roku to dobry moment, by wznowić obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia dla rolników. 

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników 

Na mocy obowiązujących przepisów rolnicy są zobowiązani do tego, by ubezpieczyć budynki rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych. Co więcej, muszą mieć także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. 

Warto przypomnieć, że obowiązkowo trzeba ubezpieczyć budynek rolniczy (z dniem pokrycia budynku dachem): 

  • trwale związany z gruntem, 
  • posiadający fundamenty, 
  • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, 
  • powierzchni przekraczającej 20 m2, 
  • którego posiadaczem lub współposiadaczem jest rolnik. 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego. 

Uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej 

Z pewnością obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych warto uzupełnić o ochronę na wypadek szkód, które mogą spowodować poważne straty finansowe, a powstają w wyniku takich zdarzeń jak: silny wiatr (niebędącego huraganem), przepięcie, przenikanie wody z gruntu, upadek masztu lub drzewa, katastrofa budowlana, zalanie, obciążenie lodem. Taki dodatkowy zakres ubezpieczenia można zyskać zawierając umowę w ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda”. 

Obok budynków rolniczych właściciele gospodarstw mogą objąć dodatkową ochroną ubezpieczeniową: wiaty, silosy, mikroinstalacje OZE, kolektory słoneczne, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe. Ubezpieczenie pakietowe oferowane przez TUW „TUW” chroni również ruchomości domowe, w tym: meble, sprzęt gospodarstwa domowego, lustra, szyby, odzież, sprzęt: audiowizualny, komputerowy, turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, antyki oraz wyposażenie tarasu czy ogrodu. Ochroną można objąć także mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy oraz materiały i zapasy. 

Warto pamiętać o tym, by przed corocznym wznowieniem ubezpieczenia zweryfikować, czy wykaz budynków wskazanych w obowiązującej umowie ubezpieczenia jest aktualny i czy uwzględniono w nim przeprowadzane remonty lub dokonane wyburzenia. Wszelkie tego typu informacje powinniśmy zgłosić ubezpieczycielowi przed terminem, w którym kończy się ważność dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Dane, które są podane w umowie mają istotne znaczenie, jeśli dojdzie do szkody. Wynika to z tego, że mają one wpływ na szacowanie jej wysokości i szybkość wypłaty. 

Należy zwrócić uwagę, że aktualne przepisy zobowiązują rolników, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne (choćby bez zabudowań, użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha) do tego, by zawarli umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Uwaga! I to już w dniu, w którym stają się posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. 

Jak działa taka polisa? Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez samego rolnika, np. gdy podczas wykonania oprysków środek ochrony roślin zostanie zniesiony przez wiatr i trafi na pole sąsiada, niszcząc jego uprawy, jak też przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujące w tym gospodarstwie. Umowa „zadziała” w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Np. wówczas, gdy należące do rolnika zwierzęta uciekły z gospodarstwa i wyrządziły szkodę w mieniu należącym do sąsiada. W takiej sytuacji osoba poszkodowana może ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika umożliwi także wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć osoby trzeciej. 

Kompleksowa i atrakcyjna cenowo oferta ubezpieczeniowa 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” to najstarsze i jedno z najliczniejszych zakładów ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Firma śledzi zmiany zachodzące w rolnictwie, dzięki czemu na bieżąco dostosowuje oraz uatrakcyjnia ofertę ubezpieczeniową dla rolników. W efekcie towarzystwo tworzy przeznaczone właścicieli gospodarstw rolnych programy ubezpieczeniowe, które zapewniają kompleksową i atrakcyjną cenowo ofertę ubezpieczenia ich majątku. A utrzymywanie bliskich relacji ze środowiskiem rolniczym umożliwia TUW „TUW” szybkie reagowanie i niesienie pomocy rolnikom w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

Ubezpieczyciel zachęca do kontaktu z agentami ubezpieczeniowymi lub odwiedzin w placówce terenowej TUW „TUW”. Uzyskamy tam nie tylko informacje o aktualnej ofercie towarzystwa, ale także pomoc w wyborze optymalnego zakresu ubezpieczenia. 

Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“