logo

UNIQA uaktualniła i ujednoliciła swoje produkty majątkowe dedykowane dla klientów korporacyjnych. Wprowadzone zmiany mają za zadanie zapewnić wszechstronną ochronę mienia od zdarzeń nagłych i niespodziewanych oraz od skutków przerw w działalności.

Nowa oferta UNIQA

Wprowadzone przez UNIQA w listopadzie nowe warunki ubezpieczenia maja za zadanie zapewnić najszerszą możliwą ochronę mienia klientów korporacyjnych. Co istotne, zmiany ujednolicają i uaktualniają oferowane przez ubezpieczyciela produkty majątkowe.

– Klient korporacyjny oczekuje kompleksowej i szytej na miarę oferty. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie warunków, które łączą w jeden dotychczasowych sześć różnych produktów: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego, a także ochronę na wypadek przerw w działalności w skutek szkody w mieniu od zdarzeń losowych, w skutek awarii maszyn, oraz w skutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Mamy nadzieję, że dla naszych partnerów będzie to uproszczenie procesu poszukiwania najlepszej oferty, dla klienta uproszczenie procesu wyboru i zakupu, a dla UNIQA skrócenie, uproszczenie i, co za tym idzie, obniżenie kosztów procesów związanych z obsługą jednego zamiast sześciu produktów – wyjaśnia Tomasz Szarek, dyrektor zarządzający Pionu Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Biznesu w UNIQA. Nowa oferta ułatwia indywidualne doprecyzowanie zakresu ochrony. W ramach ubezpieczenia mienia można wybrać zakres od ryzyk nazwanych – wówczas ochrona obejmuje szkody w mieniu powstałe wyłącznie wskutek wskazanych zdarzeń losowych. Klienci mogą też zdecydować się na szerszy wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w mieniu, powstałych wskutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

Kompleksowe warunki ubezpieczenia

Ochroną można objąć również maszyny i urządzenia na wypadek wystąpienia awarii i uszkodzeń, a także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym sprzętu przenośnego, danych i zewnętrznych nośników danych. Produkty te pokrywają awarie mechaniczne lub elektryczne, w tym spowodowane błędami produkcyjnymi, wadami materiałowymi, zwarciem, implozją lub błędem ludzkim, który może być spowodowany brakiem umiejętności lub niedbalstwem.

– W dobie szybkiego rozwoju technologicznego ubezpieczenie maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie przerwy w działalności spowodowanej szkodą w tych urządzeniach stały się priorytetem dla dużych firm. Tymczasem szkody wewnętrzne w maszynach oraz sprzęcie elektronicznym są standardowo wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia. Oferując tego rodzaju zakresy w ramach jednych kompleksowych warunków zapewniamy naszemu klientowi jak najpełniejsze zabezpieczenie jego majątku – zauważa Natalia Chlewicka-Rotoli, menedżer ubezpieczeń majątkowych i transgranicznych w UNIQA.

Ubezpieczenie nie tylko od pożaru czy zalania

Wspomniane wyżej zakresy ubezpieczenia można dodatkowo rozbudować o ubezpieczenie skutków przerw w działalności, które są objęte ochroną w takim zakresie, w jakim zostało ubezpieczone mienie. Ubezpieczyciel w granicach sum ubezpieczenia pokryje także koszty poszukiwania miejsca powstania szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz ponad sumę ubezpieczenia koszty ponownego napełnienia instalacji tryskaczowej, niezbędne koszty dozoru mienia w miejscu szkody czy koszty naprawy fundamentów maszyn.

– Jesteśmy przekonani, że oferta dla klienta korporacyjnego nie powinna być jedynie polisą od przysłowiowego pożaru czy zalania. Szkoda materialna powoduje konieczność pokrycia kosztów odbudowy lub naprawy mienia, ale z reguły skutkuje długotrwałym zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa, co powoduje zdecydowanie większe straty niż sama szkoda w mieniu. Pożar części zakładu produkcyjnego może skutkować wstrzymaniem całej produkcji, a zalanie magazynu centralnego należącego do sieci sklepów spowoduje tymczasową niemożność świadczenia przez nie usług. Nieprawidłowa obsługa maszyny przez pracownika, może spowodować jej awarię, co w najczarniejszym scenariuszu może doprowadzić nawet do wstrzymania produkcji – dodaje Natalia Chlewicka-Rotoli, menedżer ubezpieczeń majątkowych i transgranicznych w UNIQA.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy także istotny zapis mówiący o tym, że suma ubezpieczenia to planowany zysk brutto, będący wartością, która powinna uwzględniać: sezonowość, pozytywne lub negatywne zmiany trendu rynkowego, prognozowaną działalność ubezpieczonego taką jak nowe umowy, zamówienia i inwestycje oraz inną specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, która wpłynie na wyniki działalności gospodarczej w maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Źródło: UNIQA