Suma gwarancyjna – jest to najwyższa kwota jaką zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany wypłacić w ramach odszkodowania z umowy ubezpieczeniowej. W zależności od tego jak wysoka jest dana suma wylicza się m.in wysokość składki. Wysokość sumy ubezpieczenia jest ustalana na podstawie porozumienia ubezpieczyciela z ubezpieczającym. Suma ubezpieczenie jest więc górną granicą odpowiedzialności za powstałe szkody w czasie trwania ubezpieczenia.