W związku z spływającymi informacjami dotyczącymi problemów klientów w dochodzeniu swoich praw od Gefion UKNF wydał komunikat, w którym wyjaśnia w jaki sposób można uzyskać pomoc w sporze z ubezpieczycielem. Warto pamiętać o tym, że w marcu tego roku duński organ nadzoru finansowego wydał zakaz zawierania nowych umów ubezpieczenia przez Gefion oraz cofnięto mu notyfikacje do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

Na mocy aktualnych przepisów KNF nie sprawuje nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, które wykonują na terytorium Polski działalność w ramach swobody świadczenia usług. Może jedynie w takiej sytuacji podejmować określone i ograniczone działania nadzorcze.

W przypadku działalności prowadzonej przez Gefion nadzór nad nią sprawuje duński organ nadzoru finansowego Finanstilsynet. Dlatego wszystkie zgłoszenia dotyczące działalności Gefion w Polsce, które są kierowane do KNF są przekazywane do Finanstilsynet.

Rzecznik Finansowy i jego kompetencje

W rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Gefion w dalszym ciągu pozostaje podmiotem polskiego rynku finansowego. Dlatego na podstawie tych przepisów duński ubezpieczyciel zobowiązany jest do m.in.:

 • udzielania odpowiedzi na interwencje Rzecznika Finansowego oraz
 • uczestniczenia w pozasądowym rozwiązywaniu sporów w ramach postępowania oferowanego przez Rzecznika Finansowego.

Jak zgłosić reklamację dotyczącą Gefion?

Obowiązkiem duńskiego ubezpieczyciela jest rozpatrywanie reklamacji od osób fizycznych w terminie i w sposób określony w ustawie o Rzeczniku Finansowym. Jak w takim razie zgłosić reklamację dotyczącą Gefion? Można to zrobić w następujący sposób:

 • w formie pisemnej na adres podany w treści dokumentów przekazanych przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
 • w przypadku reklamacji niezwiązanych z likwidacją szkód do:

Polins Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 18
99-320 Żychlin
skargi@polins.pl

 • w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Gefion w Danii, który podany jest na stronie internetowej ubezpieczyciela:
  Gefion Insurance A/S
  Østergade 10, DK-1100 Copenhagen K
  Danmark
  complaints@gefioninsurance.com

Jak dochodzić swoich praw w ramach umów OC ppm?

Gefion wciąż jest zobowiązany obsługiwać roszczenia, które wynikają z tytułu umów nadal obowiązujących. Dlatego roszczenia należy składać na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub na polisie OC. Co ważne informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód znajdują się również na stronie internetowej Gefion (www.gefioninsurance.com/#1517754608451-b5831e75-e5b4), gdzie wskazane są dwa podmioty do kontaktu:

Crawford Polska Sp.z o.o.
Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
szkody.gefion@crawco.pl
tel.: +48 22 390 88 40

Polins Sp. z o. o.
ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin
tel.: +48 22 292 24 48
www.polins.pl

Jak dochodzić swoich praw w ramach innych umów ubezpieczenia?

Z informacji posiadanych przez KNF wynika, że Gefion oprócz ubezpieczeń OC ppm oferował w Polsce również inne ubezpieczenia np. assistance. Dlatego tak jak w przypadku polis OC roszczenia należy składać na adres, który wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub na polisie.

Natomiast po pomoc assistance należy się zgłaszać do:

WTW Services Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa,

+48 22 458 56 26

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania szkód znajdują się również na stronie internetowej Gefion, gdzie wskazano dwa podmioty z którymi należy się kontaktować:

Crawford Polska Sp. z o.o.
Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
szkody.gefion@crawco.pl
tel.: +48 22 390 88 40

Polins Sp. z o. o.
ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin
tel.: +48 22 292 24 48
www.polins.pl

Dochodzenie swoich praw w ramach pozasądowych metod rozwiązywania sporów

Gefion na mocy wymienionej wcześniej już ustawy o Rzeczniku Finansowym zobowiązany jest do uczestnictwa w pozasądowym rozwiązywaniu sporów organizowanym przez Rzecznika Finansowego. Za zgodą duńskiego ubezpieczyciela rozstrzygnięcie sporu może być dokonane również w ramach procedur oferowanych przez inne sądy polubowne w Polsce, w tym Sąd Polubowny przy KNF.

Dochodzenie praw przed sądem polskim

W przypadku sporów z powództwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia, jak również dla poszkodowanych dochodzących wypłaty świadczenia w ramach umowy OC możliwe jest dochodzenie swoich praw przed sądem w Polsce.

Niestety następcy prawni poszkodowanych (np. warsztaty samochodowe czy tzw. „kancelarie odszkodowawcze”) mogą spotkać się z odrzuceniem pozwu przez polski sąd, ponieważ nie posiadają bezpośredniego statusu poszkodowanego. W takiej sytuacji konieczne jest dochodzeniepraw przed właściwym sądem duńskim.

Co ważne ustalenie właściwości sądu polskiego nie oznacza, że Gefion powinien posiadać adres doręczeń w Polsce. W przypadku braku takiego adresu niezbędne będzie dokonywanie doręczeń na adres siedziby głównej ubezpieczyciela w Danii tj, Østergade 10, DK-1100 Copenhagen K, nawet jeżeli właściwym będzie sąd polski. Istotne dla osób chcących dochodzić swoich praw przed sądem jest również to, że Gefion uprawniony jest do odmowy przyjęcia pozwu, jeżeli dokument ten nie zostanie przedłożony w języku duńskim.

Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC

UKNF przypomina, że wszystkie osoby, które posiadają ważne polisy OC w Gefion jeszcze przed zakończeniem okresu jej  trwania zobowiązane są do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres z innym zakładem ubezpieczeń. Warto pamiętać również o tym, że umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC, która zawarta była w Gefion nie odnowi się automatycznie na kolejny rok.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego