Zawierając umowę ubezpieczenia ustalamy zazwyczaj termin i częstotliwość płatności składek. Jednak niekiedy może się zdarzyć, że taka składka nie zostanie przez nas opłacona. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje? Czy są sytuacje, w których możemy zawiesić płatność składki? 

Ile dni ma ubezpieczony na opłacenie składki ubezpieczeniowej? 

Nieopłacenie składki w terminie może wiązać się z wieloma sytuacjami – wyjazd na urlop, problemy zdrowotne czy brak terminowego wpływu wynagrodzenia to tylko niektóre z nich. To ile mamy dni na opłacenie składki ubezpieczeniowej ustalane jest indywidualne przez danego ubezpieczyciela. Zazwyczaj składka może być opłacana miesięcznie (najczęstszy wariant wybierany przy ubezpieczeniach na życie), kwartalnie, półrocznie albo rocznie. Tak jest np. w Prudential. Pamiętajmy jednak, że możemy zmienić częstotliwość i termin opłacania składek. Musimy mieć jednak na to uprzednią zgodę towarzystwa ubezpieczeniowego i zanim zostanie ona zaakceptowana, należy dokonywać płatności na dotychczasowych zasadach. Ale uwaga! Może się zdarzyć, że zmiana częstotliwości dokonywania płatności za ubezpieczenie będzie się wiązała ze zmianą wysokości składki. 

Nieopłacenie składki w terminie – konsekwencje 

Brak terminowej wpłaty za ubezpieczenie może się zdarzyć każdemu z nas. Miejmy, zatem na uwadze to, że konsekwencje nieopłacenia składki w terminie mogą być dla nas poważne. Przede wszystkim ubezpieczyciel może w takim przypadku wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Co oznacza, że w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie uzyskamy świadczenia, nawet wtedy, gdy wcześniej regularnie opłacaliśmy składkę. To ile mamy czasu zanim ubezpieczyciel wypowie umowę różni się w zależności od towarzystwa. Np. w przypadku ubezpieczenia Komfort Życia w Prudential, wypowiedzenie ubezpieczenia następuje po upływie terminu 60 dni od dnia, w którym miała zostać opłacona składka, o ile wcześniej zostało wysłane wezwanie do zapłaty informujące o skutkach nieopłacenia należnej składki. Ten okres 60 dni to okres prolongaty. W tym czasie wysyłane jest do klienta wezwanie do zapłaty składki w dodatkowym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od otrzymania wezwania. W czasie tym ubezpieczyciel wciąż chroni ubezpieczonego. Pamiętajmy jednak, że do wypowiedzenia umowy może dojść już dzień po 60. dniu od terminu zapłaty. Dlatego, by nie ryzykować utratą ochrony warto trzymać się ustalonych terminów zapłaty składki. 

Zawieszenie płatności składki – czy jest możliwe? 

Warto zdawać sobie sprawę, że są sytuacje, w których, w razie wystąpienia określonych problemów, opłacanie składki zgodnie z umową dodatkową przejmuje ubezpieczyciel. W Prudential przejęcie obowiązku opłacania składek przez ubezpieczyciela możliwe jest np. w trzech sytuacjach: 

  • poważnego zachorowania ubezpieczonego, 
  • poważnego inwalidztwa ubezpieczonego, 
  • niezdolności do pracy ubezpieczonego. 

Umowy dodatkowe mogą sprawić, że w razie określonych problemów nasze składki zostaną opłacone i na koniec okresu trwania umowy zostanie także zrealizowana wypłata kwoty gwarantowanej w umowie (np. jeśli korzystaliśmy z ubezpieczenia oszczędnościowego). Co istotne, aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, należy przedstawić dokumenty, na podstawie których potwierdzona zostanie trudna sytuacja życiowa klienta. Może to być np. zaświadczenie lekarskie lub też dokumentacja medyczna, która dokładnie opisuje przebieg określonej choroby. 

Nie każdy też wie, że opłacanie składek z tytułu umowy ubezpieczeniowej może zostać zawieszone. Jednak na rozwiązanie to zgodę musi wyrazić ubezpieczyciel. W tym celu należy złożyć wniosek, a zgoda na zawieszenie umowy ubezpieczeniowej jest przekazywana w formie pisemnej. Zawieszenie składki ubezpieczeniowej pozwala na tymczasowe ograniczenie kosztów, co będzie bardzo pomocne, gdy z różnych względów znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej. A jak to wygląda w praktyce? Przykładowo w Prudential takie zawieszenie opłacania składek może nastąpić po upływie określonego czasu od początku okresu ubezpieczenia. Musimy jednak przy tym spełnić dodatkowe warunki. W przypadku ubezpieczenia Emerytura bez Obaw są to 3 lata, a dodatkowym warunkiem jest to, by wszystkie składki ubezpieczeniowe były opłacone oraz by gwarantowana wartość wykupu ubezpieczenia była równa co najmniej bieżącej, rocznej składce z tytułu głównej umowy ubezpieczenia oraz umów dodatkowych. Równie ważny jest także czas zawieszenia. Nie może on być krótszy niż 3 miesiące, a dłuższy niż 12 miesięcy. Istotne jest również to, że nie można zawieszać umowy ubezpieczeniowej zbyt często. Na przykład w Prudential przy ubezpieczeniu Emerytura bez Obaw kolejne zawieszenie składki nie może być zrealizowane po upływie 5 lat, licząc od końca poprzedniego okresu, w którym składki były zawieszone. Drugim warunkiem jest opłacenie wszystkich składek wymaganych w danym okresie. 

Źródło: Prudential