Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zawierająca umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek i zobowiązana do zapłacenia składki.

W praktyce oznacza to, że jest to osoba podpisująca polisę i może być to ktokolwiek, kto w imieniu osoby ubezpieczonej zawiera ubezpieczenie. Osoba ubezpieczająca zobowiązana jest do zapłacenia składki jednak nie ma ona prawa do odszkodowania. Ubezpieczający może być jednocześnie ubezpieczonym.