Do końca roku zostało już tylko sześć tygodni – co oznacza, że agenci, którzy jeszcze nie odbyli 15-godzinnego szkolenia zawodowego mają na to niewiele czasu. Przypominamy, że nie spełnienie tego obowiązku może wiązać się z wykreśleniem z rejestru pośredników ubezpieczeniowych włącznie.

Obowiązkowe szkolenia zawodowe agentów ubezpieczeniowych

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (zwana dalej u.d.u.) nakłada na osoby wykonujące czynności agencyjne obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych – w tym przez ukończenie, co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego z wybranych tematów określonych w załączniku do wspomnianej ustawy.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 12 tejże ustawy obowiązek ukończenia szkolenia zawodowego powstaje z pierwszym dniem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba wykonująca czynności agencyjne została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Zgodnie z aktualnymi regulacjami pierwsze szkolenie zawodowe należy ukończyć nie później, niż w terminie 18 miesięcy od dnia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych osoby wykonującej czynności agencyjne.

Co więcej stanowisko KNF jasno wskazuje, że nie można uzupełnić z mocą wsteczną szkolenia zawodowego za rok poprzedni. W szczególności „uzupełnienie” szkolenia zawodowego nie może nastąpić poprzez ukończenie szkolenia w zwiększonej liczbie godzin, w kolejnym roku kalendarzowym.

Szkolenie zawodowe – uzupełnienie z mocą wsteczną

Należy zaznaczyć, że od braku możliwości uzupełnienia z mocą wsteczną szkolenia zawodowego musimy odróżnić możliwość korekty błędów formalnych dotyczących otrzymanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia zawodowego. Ale uwaga! Możliwość korekty uchybień formalnych nie dotyczy konwalidowania uchybień dotyczących samego szkolenia.

Pamiętajmy, że obowiązek odbywania szkoleń zawodowych jest powiązany z przepisami, zgodnie, z którym agent, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Coroczne dopełnienie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez agentów ubezpieczeniowych umożliwia im nabycie, utrwalanie i aktualizację wiedzy niezbędnej do właściwego wykonywania czynności. W ocenie KNF, przejawem profesjonalizmu dystrybutora ubezpieczeń jest nie tylko osobiste dopełnienie tego obowiązku (jeżeli obowiązek dotyczy danego agenta), lecz również korzystanie przy wykonywaniu działalności dystrybucyjnej z usług osób, które również spełniły ten obowiązek.

Stosując przepisy dotyczące obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego należy mieć na względzie obowiązek rzetelnego i profesjonalnego działania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów oraz doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez posiadanie aktualnej i pełnej wiedzy.

Niezrealizowanie obowiązkowego szkolenia zawodowego – konsekwencje

Nie zapominajmy o tym, że w razie stwierdzenia przez dystrybutora ubezpieczeń, iż wykonuje czynności wskazane powyżej przy pomocy osób fizycznych, które nie zrealizowały obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego w 2020 r., powinien on zadbać o to, by takie osoby nie wykonywały czynności dystrybucyjnych, do czasu zrealizowania tego obowiązku za 2021 r. Jednak dopełnienie obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego za 2021 r. nie zwalnia z odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania tego obowiązku za ubiegły rok. Analogiczne działania powinny zostać podjęte także agentów, którzy osobiście nie dopełnili obowiązku ukończenia 15-godzinnego szkolenia.

Praktyka rynkowa pokazuje, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie zbierają informacje na temat spełnienia obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego – w szczególności przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego.

Przypominamy zatem, że w przypadku braku realizacji obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego, organ nadzoru może:

  • wydać wobec dystrybutora ubezpieczeń decyzję nakazującą powstrzymanie się od ponownego naruszania prawa, albo
  • cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, dokonującemu naruszenia przepisów prawa, lub
  • wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego dokonującego naruszenia przepisów prawa.

Tu warto zwrócić uwagę, że podejmując decyzję o zastosowaniu konkretnego środka, organ nadzoru będzie kierował się przesłankami określonymi w treści art. 85 u.d.u., biorąc również pod uwagę m.in. stopień braku realizacji obowiązku (np. czy osoba zobowiązana w ogóle nie zrealizowała obowiązku, czy też realizowała go w niepełnym wymiarze) a także przyczyny braku realizacji obowiązku, czy też skalę posługiwania się osobami nieprzeszkolonymi przez agenta ubezpieczeniowego. Stosowanym środkiem nadzorczym mogą być w szczególności kary pieniężne a w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa organ nadzoru nie wyklucza podejmowania innych działań nadzorczych, z wykreśleniem z rejestru pośredników ubezpieczeniowych włącznie.

Źródło: KNF