W ofercie AGRO TUW dedykowanej dla posiadaczy gospodarstw rolnych pojawiły się nowości. Od 1 października klienci mogą rozszerzyć zakres o ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej. 

Ubezpieczenia dla posiadaczy gospodarstw rolnych 

W ofercie AGRO TUW dla posiadaczy gospodarstw rolnych można znaleźć obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Co więcej, ochronę można uzupełnić o wybrane ubezpieczenia dobrowolne: 

 • ubezpieczenie mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od wszystkich ryzyk (all risk), 
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, 
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

W ramach wspominanej wyżej oferty dostępne są dodatkowo klauzule. Wśród nich można m.in. znaleźć ubezpieczenie: 

 • mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, 
 • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
 • oszklenia baterii, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych od stłuczenia, 
 • mienia od przepięć, 
 • sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia, 
 • mienia od szkód wyrządzonych przez zwierzęta dzikie, 
 • inwentarza żywego od porażenia prądem, 
 • słomy i siana złożonego w stogi na terenie gospodarstwa rolnego od ognia, 
 • nagrobków. 

Nowości w ofercie AGRO TUW 

AGRO TUW od 1 października uzupełnił listę klauzul o dwie nowości: 

 • ubezpieczenie assistance, 
 • ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej. 

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje: assistance domowy, rowerowy oraz medyczny. W ramach ubezpieczenia rolnik może uzyskać dostęp do świadczeń takich jak: pomoc specjalistów w następstwie zdarzenia assistance (m.in. hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza), pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania (m.in. organizacja zdalnej konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, transport medyczny) lub pomoc w razie awarii/uszkodzenia roweru (m.in. transport roweru, zwrot kosztów naprawy). Ubezpieczenie assistance można wykupić po objęciu budynku mieszkalnego ochroną od wszystkich ryzyk (all risk). 

Natomiast rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej możliwe jest dla ubezpieczonych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które mają nie więcej niż 40 lat w przypadku budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 30 lat w przypadku budynku rolnego o konstrukcji niepalnej innego niż mieszkalny. Ubezpieczenie ma zastosowanie przy szkodach częściowych, dla których odszkodowanie będzie liczone według wartości nowej, bez potrącenia zużycia technicznego budynku. 

Zakres ochrony dostostosowany do potrzeb rolnika 

Jak widać szeroka oferta AGRO TUW pozwala na rozszerzenie, a tym samym i dopasowanie zakresu ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb rolnika. 

– Jako Towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczeniach rolnych nieustannie pracujemy nad rozwojem tej oferty. Zależy nam na tym, aby to co proponujemy, odpowiadało na potrzeby rolników i aby mogli oni dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Stąd też nasza oferta dla posiadaczy gospodarstw rolnych składa się z szeregu pasujących do siebie elementów, które można wybierać i łączyć ze sobą. Od 1 października ta możliwość wyboru jest jeszcze szersza – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Źródło: AGRO Ubezpieczenia