All risk – to tzw. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jest to system wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde nagłe zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, które nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenia all risk trudno jest z góry zdefiniować, realny zakres ubezpieczeń all risk zależny jest od liczby zakresu wyłączeń.