Udział własny w szkodzie –  to wartość szkody określona najczęściej kwotowo lub procentowo, w jakiej odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi ubezpieczający/ubezpieczony.

Korzystniej dla ubezpieczonego jest, aby udział własny był wyrażony kwotowo. Sprawdź również co to jest franszyza redukcyjna.