Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza to zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zgodnie z którym fragment szkody pokrywa ubezpieczony właściciel z własnej kieszeni. Najczęściej spotykana jest w polisach typu autocasco lub w innych typach ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, czy mieszkaniowych. Dzięki tej definicji będziemy mogli zrozumieć czym jest franszyza redukcyjna.

Franszyza redukcyjna – kwota ustalona na polisie lub w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdorazowo potrącana z odszkodowania. Jeżeli należne odszkodowanie nie przekracza kwoty franszyzy odszkodowanie nie jest wypłacane.

Jeżeli np. odszkodowanie przysługuje w kwocie 1.000 zł, a franszyza redukcyjna wynosi 500 zł, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 500 zł.