Tematyka rażącego niedbalstwa jest obszerna i skomplikowana. Ponieważ tematyka ta często pojawia się w ubezpieczeniach, postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, o co chodzi.

Co oznacza „rażące niedbalstwo” w umowach ubezpieczeniowych?

Pojęcie rażącego niedbalstwa nie ma żadnej oficjalnej definicji, żaden z przepisów prawa nie definiuje tego pojęcia. Istnieją jedynie opracowania naukowe oraz orzecznictwo sądowe.Jest postacią winy nieumyślnej i mamy z nim do czynienia wówczas, gdy sprawca szkody nie ma zamiaru jej wyrządzić.

Rażące niedbalstwo może pojawić się pod postacią:

  • naruszania pewnych norm prawnych, społecznych lub zasad, bezpodstawnie licząc na to, że do szkody nie dojdzie, lub
  • nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego zachowanie narusza normy prawne, społeczne lub zasady, choć powinien mieć taką świadomość

 

Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji.

W ubezpieczeniach pojęcie rażącego niedbalstwa występuje bardzo często i zawsze jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę. W ogólnych warunkach można znaleźć zapis, że „ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którą ponosi odpowiedzialność”.

O kwalifikacji danego zachowania jako rażącego niedbalstwa decyduje ubezpieczyciel i jeśli dojdzie do takiego wniosku, wówczas wyda decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, ma prawo odwołać się lub skierować sprawę do sądu.

Podsumowując, jest niezachowaniem staranności, jakiej wymagamy od osób nawet najmniej rozgarniętych.